Giải bài tập SGK Địa lý 10 bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma

Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2019-03-11 11:42:53 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễGi bài SGK lý 10ả bài 38: Th hành: Vi báo cáo ng kênh đàoự ềXuy-ê và kênh dào Pa-na-maCâu 1:a) Hãy xác nh kênh đào Xuy-ê trên các trên th gi và nị ướ ảđ nhiên th gi i.ồ ớb) Cho ng li u:ả ệ- Hãy tính xem quãng ng chuy rút ng bao nhiêu lí vàườ ượ ảbao nhiêu ph trăm so tuy đi vòng châu phi.ầ ế- ho ng kênh Xuy-ê đem nh ng ích gì cho ngànhự ợhàng th gi i?ả ớ- kênh đào đóng nh th kì năm (1967-1975) do chi tranh,ế ếthì gây nh ng th kinh nh thẽ nàoế Ai p, cácố ớn ven Trung và Bi Đen?ướ ểc) Trên các thông tin trên, hãy hoàn thi bài vi ng kênhơ ềXuy-ê.Tr i:ả ờa. Xác nh kênh đào Xuy-ê trên .ị ồH sinh vào các thông tin và kí hi xác nh trí kênh đàoọ ịXuy eo Xuy-êằ Ai-c p, Bi Trung i.ủ ảb. Tr i.ả ờ- Tính quãng ng rút ng n.ườ VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễVnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễ- Kênh Xuy là con ng ng nh Tây ng và Đườ ươ ộD ng, li hai khu công nghi Tây Âu khu Đông Nam vàươ ựNam giàu tài nguyên. Nh kênh Xuy đã gi chi phí i, hờ ượ ạđ giá thành ph m, đram cho vi chuy hàng hóa nhanh,ượ ểan toàn, tránh thiên tai, đem ngu thu cho Ai thông quaượ ậthu quan,...ế- kênh đào đóng a, Ai đi ngu thu thuế ếquan, ch vi giao buôn bán trên th gi i. Các quanh khuạ ướv Trung và bi ph chuy ng khác xa n,ự ườ ơnguy hi n.ể ơc. Báo cáo ng n:ắH sinh vi báo cáo vào các thông tin sau:ọ ự- Kênh đào Xuy-ê Đông Châu Phi (Thu Ai p) li gi aằ ữbi Trung và Bi .ể ỏ- Năm kh công 1859 và vào ng năm1869.ở ụ- Chi dàiề 195km, chi ng: 120-150mề ộ- Tr ng tàu qua: 250 nghìn nọ ấ- Th gian qua kênhờ 11 12giờ- qu líướ Tr kia 11/1869 6/1956 thu Anh, 6/1956 nướ ếnay thu Ai p.ộ VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễVnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễ- Không âu tàu.ầ- Vai trò: Kênh Xuy là con ng ng nh Tây ng và nườ ươ ẤĐ ng, li hai khu công nghi Tây Âu khu Đông Namộ ươ ựÁ và Nam giàu tài nguyên. Nh kênh Xuy đã gi chi phí nờ ượ ật i, giá thành ph m, đram cho vi chuy hàng hóaả ượ ểnhanh, an toàn, tránh thiên tai, đem ngu thu cho Ai thôngượ ậqua thu quan,...ếCâu 2:a) Hãy xác nh kênh pa-na-ma trên các trên th gi và đị ướ ồt nhiên th gi i.ự ớb) Cho ng li u:ả ệ- Hãy tính xem quãng ng chuy rút ng bao nhiêu lí vàườ ượ ảbao nhiêu ph trăm so tuy vòng qua Nam Mĩ.ầ ế- ho ng kênh Pa-na-ma đem nh ng ích gì cho sự ựtăng ng giao gi các kinh vùng châu Á- Thái Bình ngườ ươv kinh Hoa Kìớ ?- sao nói vi Hoa Kì ph trao tr kênh đào Pa-na-ma cho chính quy nạ ềvà ph ng là th ng to Pa-na-maị ươ ủc) Trên các thông tin trên, hãy hoàn thi bài vi ng kênhơ ềđào Pa-na-ma.Tr i:ả ờa. Xác nh trí kênh đào: sinh vào các thông tin và kí hi đị ồđ xác nh trí kênh đào.ể ịb. Tr câu i:ả ỏ- Tính quãng ng rút ng n:ườ VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễVnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ho ng kênh Pa-na-ma mang nhi ích con ng điự ườqua kênh đào là quãng ng ng nh Thái Bình ng Tâyườ ươ ạD ng, giúp cho kinh đông tây khu Mĩ La tinh và Hoa Kìươ ựxích nhau n, rút ng quãng ng, th gian và chi phí nạ ượ ườ ậchuy n.ể- Hoa Kì trao tr kênh Pa-na-ma cho Pa-na-ma là th ng nả ướ ớb nó kh ng nh ch quy lãnh th Pa-na-ma, mang ni mở ượ ềt hào cho nhân dân Pa-na-ma là nh bé có th giành quy nự ướ ượ ềt ch tay qu hùng nh và thu ngu thuự ượ ếquan,...c. Vi báo cáo ng n:ế ắH sinh vi báo cáo vào các thông tin sau:ọ ự- Kênh đào Pa-na-ma eo Trung (Trên lãnh th CH Pa-ằ ướna-ma) li Tây ng và Thái Bình ng.ố ươ ươ- Năm kh côngở 1882 và năm vào hành: 1914.ư ậ- Chi dài: 64km, chi ng: 50km.ề ộ- Tr ng tàu có th qua: 65 nghìn 85 nghìn n.ọ ấ- Th gian qua kênh: 8-10hờ- qu lí kênh: 1904 12/1999 thu Hoa Kì, 12/1999 nướ ếnay thu Pa-na-ma.ộ VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễVnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễ- Vai trò: ho ng kênh Pa-na-ma mang nhi ích conự ởđ ng đi qua kênh đào là quãng ng ng nh Thái Bình ng iườ ườ ươ ớĐ Tây ng, giúp cho kinh đông tây khu Mĩ La tinh vàạ ươ ựHoa Kì xích nhau n, rút ng quãng ng, th gian và chiạ ượ ườ ờphí chuy n.ậ ểM các xem ti tài li i: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-10 VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả