Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SGK Địa lý 10 bài 37: Địa lý các ngành giao thông vận tải

d75a39f61da69f869bf7ef3786a1fb76
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2019-03-11 11:43:28 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 321 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễGi bài SGK lý 10ả bài 37: lí các ngành giao thông iị ảTr câu Lí 10 Bài 37 trang 142:ả sao châu Âu và vùng đôngạb Hoa Kì ng ng có cao?ắ ướ ườ ộTr i:ả ờ- Vì đây là các có ngành công nghi phát tri n.ướ ể- Ngành công nghi đòi ph chuy các nguyên li và ph mệ ẩđ ph yêu xu và tiêu th .ể ụ- Các này có công nghi phát tri m, nên ng ngướ ướ ườs cũng chú tr ng xây ng ng ng kh p, cao.ắ ượ ướ ộTr câu Lí 10ị Bài 37 trang 143: vào hình 37.2, hãy nh nự ậxét phân ngành tô trên th gi i.ề ớTr i:ả ờ- Các có tô bình quân trên 1000 dân nh (trên 100): Hoa Kì,ướ ấCa-na-da, châu Âu, Nh n, Ô-xtray-li-a,...ậ ả- Các tô bình quân trên 1000 dân nh nh (d 50): Nam Á,ướ ướTrung Qu c, châu Phi, Đông Nam Á,...ốTr câu Lí 10 Bài 37 trang 144:ả sao ph các ngạ ảl trên th gi phân ch hai Tây ngớ ươ ?Tr i:ả ờ- Hai bên Tây ng có hai trung tâm kinh th gi iờ ươ ớlà EU và Hoa Kì.- Hai bên Tây ng có ph ng ng ng n, có cácờ ươ ươ ừvùng ti ng phát tri n.ề ểBài trang 146 Lí 10:ị Hãy so sánh nh ng đi và nh đi aữ ượ ủgiao thông ng và ng tô.ườ ườTr i:ả ờTr i:ả VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễVnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễĐ ng tườ ng tôườuƯđi mể chuy hàng ngậ ặtrên nh ng tuy ngữ ườxa.T nhanh, nh,ố ịgiá .ẻ Ti i, ng và thích nghiệ ộcao các đi ki hình.ớ ị- Có hi qu kinh cao liệ ựv chuy ng và trung bình.ậ ắ- Đáp ng yêu chuy đaứ ểd ng khách hàng.ạ ủLà ph ng ti có th ph pươ ợđ các lo ph ngượ ươti khác.ệ ảNh cượđi mể Ch chuy cỉ ượtrên các tuy ng tế ườ ặs ng day.ẵ ườChi phí xây ng cao,ựtính ng th p.ơ Chi phí xây ng cao, ngự ụnhi nguyên li u.ề ệGây nhi môi tr ng, cễ ườ ắđ ng, tai giao thông.ườ ạBài trang 146 Lí 10:ị Hãy nêu nh ng đi và nh đi cácữ ượ ủngành giao thông ng bi và ng hàng không.ậ ườ ườTr i:ả ờ- ng bi n:ườ ể+ đi m: chuy hàng trên các tuy ng qu .Ư ườ ế+ Nh đi m: chi phí t, nguy gây nhi bi cao.ượ ể- ng hàng không:ườ+ đi m: nhanh.Ư ộ+ Nh đi m: giá t, tr ng th p, nhi khí quy n.ượ ướ VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễVnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễBài trang 146 Lí 10:ị Xác nh trên nh ng giao thôngị ốquan tr ng sau đây: Niu Iooc, Mê-hi-cô, Ri-ô đê Gia-nê-rô, Hô-nô-lu-lu, LuânọĐôn, Pa-ri, Rôt-tec-đam. Tô-ki-ô, Kinh, Mat-xc -va, Xit-ni.ắ ơTr i:ả ờH sinh vào các kí hi trên xác nh trí các ng.ọ ảM các xem ti tài li i: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-10 VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả