Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 5: Natural Wonders of the World

8413bd4c4a49c54eb045b1c8a2dd6776
Gửi bởi: Big School vào 10:24 AM ngày 17-10-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 2437 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnPhonetics trang 33 Unit Sách Bài (SBT) Ti ng anh iậ ớT ng bài Phonetics Unit có đáp án và gi chi ti tổ ếPHONETICS1 Read the following pairs of words, pay attention to the underlined parts of the words you read. Đc các sauọ đây, chú đn ph nế đc ch các em đc]ượ ướ ọ1. ma st ma 2. ne st ne 3. le st le t4. re st re 5. ca st ca 6. bu st bu t2 Choose the correct italicized word to complete the sentences. Then read the sentences aloud paying attention to the underlined parts. [Ch đc in nghiêng đúngọ ượ hoàn thành các câu. Sauể đó đc các câu đó to lên chúọ đn các ếph đc ch i]ầ ượ ướ1. strong gu st gu of wind often blows down trees on the top of the mountain.2. Doi Cave in Ca Mau is famous for very special species of ba ba st .3. lion is regarded as dangerous bea bea st in African jungles.4. In some tourist places, the co st co of souvenirs is very high.5. He was bored after boat trip along the coa coa st .6. We mu st fir st not go to school late.Đáp án:1. gustM gió nh th ng th qua nh ng cái cây trên đnh núi.ộ ườ ỉ2. batHang Cà Mau ti ng nhi loài đc bi t.ơ ệ3. beastM con đc xem nh là con quái nguy hi ng nhi đi châu Phi.ộ ượ ớ4. cost đi du ch, gía các món quà ni cao.Ở ấ5. coastAnh chán ngán sau chuy đi du ch ng thuy dài vùng duyên i.ấ ả6. mustDoc24.vnChúng tôi không đc đi mu n.ượ ộVocabulary and Grammar trang 33 Unit Sách Bài (SBT) ti ng Anh iậ ớT ng bài Vocabulary and Grammar Unit có đáp án và gi chi ti t.ổ ếVOCABULARY AND GRAMMAR1 Write the letter o,e, i, o, or to complete these words. [Vi các ký o, e, i, o, hay uế hoàn thành các sauể đây]Đáp án:1. amazing: ng nhiênạ2. spring: mùa xuân3. natural: thu thiên nhiênộ ề4. lake:ao/ hồ5. famous: ti ngổ ế6. thrilling: ngo cạ ụ7. island: hòn đoả8. freshwater: chướ Find one odd word A, B, C, or D. [Tìm khác A, B, hay D]ộ ạ1. A. island [hòn đo] B. mountain [núi] C. bay [v nh] D. building [tòa nhà]2. A. long [dài] B. deep [sâu] C. wonderful [tuy i]ệ D. high [cao]3. A. rock [đá] B. waterfall [thác c]ướ C. river [sông] D. lake [ao/ ]ồ4. A. watch [ng m] B. see [th y] C. enjoy [th ng th c] ưở D. look [nhìn]5. A. biggest [to nh t] B. quieter [yên tĩnh n] C. best [t nh t] D. smallest [nh nh t]ỏ ấĐáp án:1. 2. 3. 4. 5. BDoc24.vn Fill the crossword with words describing natural wonders. [Đi vàoề ch các mô các quan thiên nhiên]ữ Đáp án:Doc24.vn Hàng c:ọ1. tuy iấ ờ5. ng nh đáứ ư6. Núi Everest là núi cao nh th gi iấ ớ8. qu nầ đo Hoàng Saả9. nh Longị ạHàng ngang:2. khu ng cóộ ít và th (hay là sa Sahara)ướ ạ3. xu c, tuy di uấ ệ4. không sâu nông/ nạ7. vùng đt n/ nh bi vùng ven bi n/ vùng duyên iấ ảDoc24.vn9. Du khách thích iơ bãi bi Nha Trang.ở Fill the blanks with the appropriate forms of the adjectives in brackets. [Đi vào ch tr ng các ng thích tính trong ngo c]ề ặ1. Bangladesh is the (wet) of the three countries: Viet Nam, England and Bangladesh.2. The Sahara is the world's (hot) desert.3. Loch Lomond in Scotland is the (large) freshwater lake in Great Britain.4. Lake Erie is (small) than Lake Huron.5. Mount Everest is 8,848 metres (high) 6. The Amazon River is (long) than the Mekong River.7. Fansipan is the (high) mountain in Viet Nam.8. Travelling by bus is (cheap) than by taxi.Đáp án:1. wettestBangladesh mẩ nh trong Nam, Anh và Bangladesh.ướ ướ ệ2. hottestSahara là sa nóng nh th gi i.ạ ớ3. largestLoch Lomond Scotland là ch nh Anh.ở ướ ướ4. smallerHồ Erie nh Huron.ỏ ồ5. highNúi Everest cao 8,848 mét.6. longerSông Amazon dài sông Mê­kông.ơ7. highestFansipan là núi cao nh Nam.ấ ệ8. cheaperĐi ng xe buýt đi ng taxi.ằ Compare these places using the comparative and superlative forms of the following adjectives: large, crowded, cool, and dangerous. Doc24.vn [So sánh các đaị đm sau ng so sánh và so sánh nh các tính sau: ng ộl n,ớ đông đúc, múc và nguy hi m]ẻ Đáp án:1. a. larger b. larger c. the largesta. Nga .ướ ướ ỹb. Úc.ướ ước. Nga nh trong c.ướ ướ2. a. more crowded b. more crowded c. the most crowdeda. Thành ph Mexico đông đúc thành ph Tokyo.ố ốb. Tokyo đông đúc thành ph Chí Minh.ơ ồDoc24.vnc. Thành ph Mexico đng đúc nh trong thành ph .ố ố3. a. cooler b. cooler c. the coolesta. Sa Pa mát Đà t.ẻ ạb. Đà mát Bà Nà.ạ ơc. Sa Pa mát nh trong này.ẻ ơSpeaking trang 35 Unit Sách Bài (SBT) ti ng Anh iậ ớT ng bài Speaking Unit có đáp án và gi chi ti t.ổ ếSPEAKING1 Match the questions (1­5) to the answers (a­e). [N các câu 1­ 5) câu tr e)ố Đáp án:1­a Nó trông nh th nào? Nó là thác đp nh Đà t.ư ướ 2­dB có th làm gìạ đây? Tôi có th ng trênể ưỡ đi quanhồ đó và ng vắ đp duyên dáng và ẹth ng nó.ơ ủ3­cB mu nạ đi đâu vào cu tu này? Mình mu nố đi thác Cam Ly.4­e,Ồ đi gì đc bi nó? Nó cao 30 mét. Vào mùa a, ch nh và ra thác ướ ướCam Ly hùng vĩ cho du kháh đn tham quan.ếDoc24.vn5­b Th tậ à? Nó đâu? Nó 2kmở phía tây thành phở Đà t.ạ2 Put the questions and answers above in order to make complete conversation. Đt các câu và câu tr iặ trênở thành bàiể đi tho hoàn ch nh]ố ỉ3 => => => => Practise the conversation with friend. [Th hành bàiự đi tho ng n]ố ườ Work in pairs. Ask and answer these questions with your own ideas. [Làm vi theo p. và tr nh ng câu sau iệ ki chính em]ế Đáp án:­ What is the highest place you've ever been to? It's Tan Vien mountain.­ What is the most peaceful place you've ever been to? It's Nam Du island in Kien Giang province.­ What is the driest place you've ever been to? It's Tao Phung mountain.­ What is the friendliest place you've ever been to? It's Vung Tau city.­ What is the nicest place you've ever been to? It's Nha Trang.­ What is the cleanest place you've ever been to? It's Singapore.­ What is the hottest place you've ever been to? It's Ha Noi in the summer.­ What is the clodest place you've ever been to? It's Sa Pa.Doc24.vn Use the facts in the boxes below and say who is taller, shorter, lighter, the tallest or the heaviest. [S ng nh ng chi trong khung bên và nó ai cao n, th n, nh n, cao nh và ng ướ ặnh t.]ấ Ví :ụDavid cao Vy.ơH ng nh Phong.ươ ơH ng th nh t.ươ ấĐáp án: Vy is taller than Huong. [Vy cao ng]ơ ươPhong is shorter than David. [Phong th David]ấ ơDavid is lighter than Phong. [David nh Phong]ẹ ơDavid is the tallest. [David cao nh ]ấPhong is the heaviest. [Phong ng nh t]ặ ấReading trang 36 Unit Sách Bài (SBT) ti ng Anh iậ ớT ng bài Reading Unit có đáp án và gi chi ti t.ổ ếREADING1 Match the words in with their meaning in B. [N các tố nghĩa nóở B]ở ộDoc24.vn Đáp án:1­cs =m chu đc làm các bông ng, nh ng,...ợ ượ ỏ2­gr ng vùng đt ng dày đcừ ặ3­bngã nhào cú ngã nhộ ạ4­at th các bài th kh thậ ơ5­fk đáng kinh ng và tuy iỳ ờ6­db nhi bong bóng nhọ ướ ướ ỏ7­e lánh chi sáng các chùm tia sáng nhấ ỏ2 Read the article about Angel Falls. Match headings (a­c) with parts (1­3). [Đc bài báo thác Angel. các tiêu c) các ph 3)ọ ầa) The origin of the name of the Falls [Ngu tên thác]ồ ủb) General introduction to the Falls [Gi thi chung các thác]ớ ềc) The interesting features [Các đc tr ng thú ]ặ

2020-09-29 23:26:57