Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SBT Sinh học lớp 6 chương 8: Các nhóm thực vật - Phần 3

33306435363632326131383730303230323736663465633636373738373434356664363130316231343038633765356462663366326665656235393534626364
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào 08:34 PM ngày 12-02-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 243 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GI BÀI SBT SINH CH NG 8: CÁC NHÓM TH -Ả ƯƠ ẬPH 3ẦBài 1. Khi đi tham quan, ngh mát các bãi bi hay các vùng quê.ỉ ềEm hãy:1. Nh bi lo bi ta có các lo trôi lên bi ướ ểnh rong rau câu, ng u... còn trong ao ru ng có các ươ ướ ướng thành đám thành búi màu xanh nh xo n, vòng….)ọ ả2. Nh xét phân o.ậ ả3. Tìm hi nhân dân ta th ng dùng làm gì?ể ườ ảL gi i:ờ ả1. Nh bi lo oậ DOC24.VN 12. Nh xét phân o: phân trong môi tr ng (n và ườ ướ ướ ặn ng t).ướ ọ3. có nhi công ng nh :ả ư Làm th ăn cho ng i: rau câu th ch, làm m, làm ph gia trong xu ườ ấbánh, o, t... lá làm susi, canh...ẹ ấ Là ngu th ăn cho cá và các ng thu n, th ăn cho gia súc.ồ ứ Trong nông nghi p: dùng làm phân bón.ệ Trong công nghi p: nâu, dùng trong ch gi y, i, nhân o…ệ ạ Trong c: rong c... dùng làm thu ch nh.ọ ệBài 2. Nêu nh ng món ăn ch bi rau câu. vùng bi ng ta có th dùng ượ ườ ểnguyên li gì làm phân bón?ệ ểL gi i:ờ ảNh ng món ăn ch bi rau câu nh rau u, th ch tr ng ch bi rau ượ ừcâu... vùng bi n, ng ta th ng rong làm phân bón.Ở ườ ườ ểBài 3.- Rêu th ng đâu? Nh ng th ng xuyên có ánh ng tr i, khô, nóng, rêu ườ ườ ờcó phát tri không? Vì sao?ể ượ- Trình bày ng hình phát tri rêu.ằ ủL gi i:ờ ảRêu th ng nh ng quanh nhà, chân ng, ng, trên hayườ ướ ườ ườ ẩtrên nh ng thân cây to.ữNh ng th ng xuyên có ánh ng tr i, khô, nóng, rêu không phát tri vì ườ ượkhi có ánh sáng tr tr nên khô, nhi ng th tăng cao ướ ờlàm rêu không phát tri c, nhi khi ch hàng lo t. Do rêu là th ng trên ượ ốc tiên, thân không phân nhánh, ch có ch n*, ch có chính th nên ch ỉphát tri môi tr ng t, chúng ng thành ng đám kích th ng ượ ườ ướ ướ ừcây nh bé.ỏTrình bày ng hình phát tri rêuằ ủDOC24.VN 2Bài 4. Hãy hoàn thành ng đây:ả ướ Bài 5. Nh xét đi chung ng làm th nào nh bi cây thu ươ ộD ng ?ươ ỉL gi i:ờ ảĐ đi chung ng xặ ươ ỉ Là nh ng th đã có thân, lá th và có ch n. Chúng sinh ng ằbào Bào thành nguyên và cây con ra nguyên sau quá trình ảth tinhụDOC24.VN 3Đ nh bi cây thu ng vào nh ng đi ch có ng ươ ươ ỉnh :ư Lá non cu tròn u.ộ ầ lá già có các nh màu xanh ho nâu đó là các túi bào .ặ ướ ử Có thân ho thân t.ễ ộ Không bao gi có hoa, qu .ờ ảBài 6. Hãy chú thích vào các hình đây:ướL gi i:ờ ảHình A. Cành thông1. nón c.ụ ự2. Nón cái.Hình B. Nón cự ọ1. Tr nón.ụ2. (nh mang túi ph n.ả ấ3. Túi ph ch các ph n.ấ ấHình C. Nón cái là:ắ ọ1. Tr nón.ụ2. (lá noãn)ảBài 7. Quan sát hình nh ng ki th đã c, hãy ghi đi ủcác cây có trong hình vào ng sau:ảDOC24.VN 4L gi iờ ảDOC24.VN 5Các cây thu ngành kín có đa ng:ộ ạ quan sinh ng đa ng: thân có thân thân có c, ưỡ ọr chùm; lá có lá n, lá kép.ễ ơ quan sinh cũng đa ng: Bao hoa có cánh i, cánh dính; qu cóấ ảqu th t, trong qu th có ng qu ng, qu ch; qu khô có ng qu ảkhô qu khô không (qu lúa thu ng qu khô dính).ẻ ả Cây kín ng trong các môi tr ng khác nhau n, c.ạ ườ ướBài 8. Quan sát hình 42.1 SGK, phân bi cây Hai lá cây lá theo ng ảsau :Đ đi mặ Cây Hai lá mầ Cây lá mộ ầ- Ki rể ễ- Ki gân láể- cánh hoaố- lá ph ởtrong t.ạ- Ch dinh ng ưỡ ựtr ch trong...ữ ng trên hãy nêu đi Hai lá và lá m.ừ ầL gi i:ờ ảĐ đi mặ Cây Hai lá mầ Cây lá mộ ầ- Ki rể ễ- Ki gân láể- cánh hoaố c.ễ ọ- Gân hình ng.ạ- ho cánh hoa ho cặ chùm.ễ- Gân hình song song, hình cung.DOC24.VN 6- lá ph ởtrong t.ạ- Ch dinh ng ưỡ ựtr ch trong...ữ ho 4.ộ ặ- lá mầ- lá mầ ho cánh hoa.ặ- lá m.ầ- phôi nhũ.Đ đi Hai lá m:ặ ầ lá m.ầ Ch dinh ng tr ch trong lá m.ấ ưỡ ầ c.ễ ọ Lá có gân hình ng.ạ Thân đa ng: thân thân .ạ ỏĐ đi lá m:ặ ầ lá m.ầ Ch dinh ng tr ch trong phôi nhũ.ấ ưỡ ứ chùm.ễ Lá có gân song song, hình cung. Thân: thân (tr ng thân bi nh cau, a, tre).ỏ ừBài 9.- Quan sát hình đây, ki th đã chúng theo nhóm: cây Haiướ ếlá m, cây lá m.ầ ầDOC24.VN 7- Có th nh bi cây thu Hai lá và lá nh nh ng ấhi bên ngoài nào?ệL gi i:ờ ảNhóm cây Hai lá m: cây sen, cây mít, cây dâu tây, cây i, cây u. Nhóm cây tầ ộlá m: cây bèo tây, cây ngô, cây chu i, cây tre.ầ ốCó th nh bi cây thu Hai lá và lá nh nh ng hi bên ệngoài nh :ư Gân lá. ng thân.ạ cánh hoa (n cây đang ra hoa).ố ế ng (n cây nh có th nh lên quan sát).ạ ổBài 10.- Cây tr ng khác cây nh th nào? Do đâu có khác nhau đó?ồ ự- Hãy tên cây ăn qu đã cho ph ch t.ể ượ ốL gi i:ờ ả Cây tr ng khác cây chính nh ng ph cây mà con ng ng.ồ ườ ụ Ví hoa ng và hoa ng. Do con ng có nhu ng bông hoa ườ ụh ng nên đã ch c, ra nhi loài hoa ng có bông to, p, nhi cánh, ềcó ng th m.ươ ơ Còn cây táo, con ng ng ch là qu nén đã ra nhi ườ ềgi ng táo sai qu qu to, ng t, th m...ố ơ (C tìm thêm nh ng ví con ng ng thân cây. cây, lá cây, t)ầ ườ ạ Do nhu con ng mà nên khác nhau gi cây và cây tr ng.ầ ườ ồ tên cây ăn qu đã cho ph ch (K nh ng cây ăn ượ ữqu ph ng em).ả ươDOC24.VN