Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SBT Sinh học lớp 6 chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính - Phần 1

1cfc51c5e40383fa6946af5eee10818c
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-02-12 20:45:40 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 265 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GI BÀI SBT SINH CH NG 6: HOA VÀ SINH UẢ ƯƠ ỮTÍNH PH 1ẦBài Em hãy nêu tên, đi và ch năng nh ng ph chính hoa. ph ậnào là quan tr ng nh t? Vì sao?ọ ấL gi i:ờ ảHoa bao các ph chính: đài, tràng, nh và nhu Hoa còn có cu ng hoa và ếhoa. Đài và tràng làm thành bao hoa nh và nhu Tràng nhi cánh hoa, ềmàu cánh hoa khác nhau tuỳ theo ng lo cây.ắ ạ nh ch nh và bao ph đính trên ch nh Bao ph ch nhi ạph mang bào sinh c.ấ ự Nhu có nhu vòi nhu nhu ch noãn mang bào sinh cái.ỵ ụB ph quan tr ng nh hoa là nh và nhu vì nh và nhu là ph sinh ảchính hoa.ủBài 2. Em hãy quan sát ng hoa trong hình 29.1 SGK, tìm xem hoa có ph sinh ậs ch nào chúng vào nhóm thích (b ng cách dùng (+) đi vào ịtrí đúng).L gi i:ờ ảBài 3*. Nh ng hoa nh th ng thành có tác ng gì côn trùng và ườ ốv th ph hoa?ớ ủL gi i:ờ ảNh ng hoa nh th ng thành có tác ng thu hút côn trùng. Côn trùng có th ườ ểphát hi ra chúng xa và bay hút ho ph hoa sang hoa khác nên ạcó th giúp cho nhi hoa th ph n.ể ượ ấBài 4. Em hãy nêu nh ng đi khác nhau gi hoa th ph và hoa giao ấph n?ấDOC24.VN 1L gi i:ờ ảĐ đi khác nhauặ Hoa th ph nự Hoa giao ph nấLo hoa.ạ Hoa ng tính.ưỡ Hoa tính.ơ- Hoa ng tính.ưỡTh gian chín nh soờ ịv nhu .ớ Nh và nhu chín ng ồth i.ờ Nh và nhu không chín ỵcùng lúcộBài 5. Ng ta th ng nuôi ong trong các cây ăn qu nh đích gì?ườ ườ ườ ụL gi i:ờ ảVi nuôi ong trong các cây ăn qu có cho cây, có cho con ng i:ệ ườ ườ Ong ph hoa giúp cho th ph hoa, qu nhi làm cho ơcây sai qu n.ả ơ Ong nhi ph và hoa nên ong cũng làm nhi n, tăngấ ượ ượ ơngu ong.ồ ậBài 6. Trong tr ng nào con ng th ng ch ng th ph cho hoa?ườ ườ ườ ấL gi i:ờ ảCon ng th ng ch ng th ph cho hoa trong nh ng tr ng sau:ườ ườ ườ ợ Khi th ph nh ng ho nh gió khó khăn, ng ta đã th ph ườ ấb sung cho hoa.ổ Khi mu tăng kh năng cho qu và ng ta đã ch ng th ph cho hoa ườ ấho đi ki thu cho hoa giao ph n.ặ ấ Khi mu ra nh ng gi ng lai theo mu n, con ng đã ch ng th ườ ựhi giao ph gi nh ng gi ng cây khác nhau nhi tính ượ ốvào gi ng i.ố ớBài 7. Phân bi hi ng th ph và hi ng th tinh. Th ph có quan gì ượ ượ ệv th tinh?ớ ụL gi i:ờ ả Th ph là hi ng ph ti xúc nhu .ụ ượ ỵ Sau khi th ph n, ph tr ng lên và thành ng ph n. Ông ươ ấph xuyên qua nhu vòi nhu vào trong u. Khi ti xúc noãn, bào sinh ếd ng ph bào sinh cái có trong noãn thành ợt Đó là th tinh.ử ụ Th ph là đi ki cho th tinh ra.ụ ảDOC24.VN