Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SBT Sinh học lớp 6 chương 3: Thân - Phần 1

f81f2070c8333e3e2803af3e66943b70
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-05-19 16:55:39 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 265 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gi bài SBT Sinh ch ng 3: Thân Ph 1ả ươ ầBài 1. Thân cây nh ng ph nào? Nêu gi ng và khác nhau gi ch lá và ồch hoa.ồH ng tr i:ướ ờThân cây nh ng ph sau:ồ ậ Thân chính. Cành. Ch ng n.ồ ọ Ch nách.ồS gi ng nhau gi ch lá và ch hoa:ự ồ là ch nách, nách lá trên cây ho trên cành.ề ặ có lá bao c.ề ọS khác nhau gi ch lá và ch hoa:ự ồ Ch lá: bên trong lá là mô phân sinh ng n, phát tri thành cành mang lá.ồ ể Ch hoa: bên trong lá là hoa phát tri thành hoa ho cành mang ặhoa.Bài 2. Thân cây dài ra do ph nào? dài ra các lo cây khác nhau có gi ng ốnhau không?H ng tr i:ướ ờThân cây dài ra do ph ng n, vì ph ng có mô phân sinh ng n, các bào mô ởphân sinh ng phân chia và lên làm cho thân dài ra.ọ ớS dài ra thân các lo cây khác nhau thì không gi ng nhau:ự ố Cây thân thân leo (m p, bí...) dài ra nhanh.ỏ ướ ấ Cây thân ch n, nh ng ng lâu năm nên nhi cây cao, nh ch đàn, ạchò... Cây tr ng thành khi ng phát tri nhi ch i, hoa, qu còn khi ưở ỉcành cây trung phát tri chi cao.ậ ểBài 3*. So sánh trong thân non và .ấ ễH ng tr i:ướ ờR (mi hút)ễ Thân non- m: bi bì, lông hút, ểth vị m: bi bì và th .ấ ỏ- Tr gi m: ru và bó ch.ụ ạBó ch m: ch rây và ch ỗx xen nhau.ế Tr gi m: ru và bó ch.ụ ạBó ch m: ch rây ngoài ởvà ch trong.ạ ởBài 4. Quan sát ngang thân cây tr ng thành và đi tên các ph ng ưở ương các trên .ứ ồH ng tr i:ướ ờS ngang thân cây cây tr ng thànhơ ưở1. 2. ng sinh 3. ng sinh ;ỏ ỏL gi i:ờ ả4. ch rây; 5. ng sinh tr 6. ch ;ạ ỗBài 5. Mô thí nghi ch ng minh ch thân chuy và mu ướ ốkhoáng.H ng tr i:ướ ờD ng :ụ ụ Bình thu tinh ch pha màu (m ho tímỷ ướ ặDOC24.VN 1 Dao con. Kính lúp. cành hoa tr ng (hoa hu ho hoa cúc, hoa ng).ộ ồTi hành thí nghi m:ế ệ cành hoa vào bình ng màu và ra ch thoáng.ắ ướ ỗ Sau th gian, quan sát, nh xét thay màu cánh hoa.ộ ủ ngang cành hoa, dùng kính lúp quan sát ph nhu màu.ắ ộK lu n: và mu khoáng hoà tan chuy nh ch .ế ướ ượ ỗBài 6. Quan sát hình 18.1 SGK, nêu đi m, tên thân bi ng và ch năng ớcây.Tr iả ờDOC24.VN