Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SBT Sinh học 11 trang 75

b90f59702f9eaf9da81e7c058ab90c61
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-10-19 15:46:31 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 344 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Bài SBT Sinh 11 trang 75ậ ọBài tr nghi 1, 2, 3, trang 75 Sách bài (SBT) Sinh 11ậ ọCh ph ng án đúng ho đúng nh trong câu sau.ọ ươ ỗ1. th Hai lá m, thân và dài ra là nh ho ng aỞ ủA. mô phân sinh nh.ỉB. mô phân sinh bên.C. mô phân sinh lóngD. mô phân sinh cành2. qu sinh tr ng làế ướ ấA. làm cho thân, cây dài ra do ho ng mô phân sinh nhễ ỉB. ch rây th p, dác, lõi.ạ ổC. lóng do ho ng mô phân sinh lóng.ạ ủD. biêu bì, ng sinh ch, p, ch rây p.ạ ấ3. qu sinh tr ng th thân oế ưở ạA. bi bì, ng sinh ch, p, ch rây cáp.ể ơB. th p, ng sinh n, ch rây th p, dác, lõi.ỗ ỗC. bi bì, ng sinh ch, p, ch rày th p.ể ấD. ng sinh ch, p, ch rây th p.ầ ấ4. th t, gibêrelin có tác ngỞ ụA. tăng nguyên phân, kích thích tăng tr ng chi cao cây.ố ưở ủB. kích thích t.ả ạC. kích thích phân chia tê bào và kích thích sinh tr ng ch bênưở ồD. kích thích ra ph .ễ ụĐÁP ÁN1 A2 A3 B4 ABài tr nghi 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 76 Sách bài (SBT) Sinh 11ậ ọ5. th t, hoocmôn có vai trò thúc qu chóng chín làỞ ảA. axit abxixic.B. xitôkinin.C. êtilen.D. auxin.6. đi nào đây không đúng auxin?ặ ướ ớA. chuy không năng ng.ậ ượB. chuy theo ch rây và ch gậ ỗC. ch sinh ra nh thân và cành.ủ ượ ỉD. có nhi trong ch i, đang m.ề ầ7. lu không đúng ch năng auxin làế ủA. thúc phát tri qu .ẩ ảB. kích thích hình thành và kéo dài rễC. kích thích ng ng sáng, ng t.ậ ướ ướ ấD. thúc ra hoa.ẩ ự8. lu không đúng ch năng xitôkinin làế ủA. thúc phát tri qu .ẩ ảB. kích thích phàn chia bào ch (mô phân sinh).ự ồHOC24.VN 1C. thúc và ra hoa.ẩ ựD. thúc ch bên.ẩ ồ9. Gibêrelin có ch năng chính làứA. kéo dài thân cây .ở ỗB. ch phân chia bào.ứ ếC. đóng khíở ỗD. sinh tr ng ch bên.ưở ồ10. Th Hai lá có cácự ầA. mô phân sinh nh và lóng.ỉB. mô phân sinh nh và bên.ỉC. mô phân sinh nh thân và .ỉ ễD. mô phân sinh lóng và bên.ĐÁP ÁN5 C6 A7 D8 A9 A10 BBài tr nghi 11, 12, 13, 14, 15, 16 trang 77 Sách bài pậ (SBT) Sinh 11ọ11. Th lá có cácự ầA. Mô phân sinh nh và lóngỉB. Mô phân sinh lóng và bênC. Mô phân sinh nh và bênịD. Mô phân sinh nh thân và nh .ỉ ễ12. có th xác nh tu cây thân vàoể ựA. Vòng nămB. ng sinh chầ ạC. ng sinh vầ ỏD. Các tia gỗ13. lo mô phân sinh ch có câu lá làạ ầA. Mô phân sinh bênB. Mô phân sinh nh thânỉC. Mô phân sinh lóngD. Mô phân sinh nh rỉ ễ14. Lo mô phân sinh ch có cây Hai lá làạ ầA. Mô phân sinh bênB. Mô phân sinh nh thânỉC. Mô phân sinh nh rỉ ễD. Mô phân sinh lóng15. Lo mô phân sinh không có cây lúa làạ ởA. Mô phân sinh bênB. Mô phân sinh nh thânỉC. Mô phân sinh nh rỉ ễD. Mô phân sinh lóng16. Lo mô phân sinh không có cây ph ng làạ ượA. Mô phân sinh nh rỉ ễHOC24.VN 2B. Mô phân sinh bênC. Mô phân sinh lóngD. Mô phân sinh nh thânỉĐÁP ÁN11 A12 A13 C14 A15 A16 CBài tr nghi 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 trang 78 Sách bài (SBT)ậ ậSinh 11ọ17. Th lá ng lâu năm nh ng ch ra hoa làự ầA. TreB. LúaC. CauD. aừ18. Th lá ng lâu năm và ra hoa nhi làự ầA. TreB. LúaC. CauD. aừ19. Trong xu nông nghi p, khi ng các ch đi hoà sinh tr ng chú ýả ưở ầnguyên quan tr ng nh làắ ấA. ng ng thích.ồ ốB. tho mãn nhu c, phân bón và khí u.ả ướ ậC. tính kháng tr gi các phitôcrôm.ố ữD. các đi ki sinh thái liên quan cây tr ng.ề ồ20. Nhân khóng đi ti ra hoa làố ựA. hàm ng Oượ2 .B. tu cây.ổ ủC. xuân hoá.D. quang chu kì.21. Xuân hoá là ph thu ra hoa vàoố ựA. dài ngày.ộB. tu cây.ổC. quang chu kì.D. nhi .ệ ộ22. Quang chu kì là ra hoa ph thu vàoự ộA. dài ngày và đêm.ộB. tu cây.ổ ủC. dài ngàyộD. dài đêm.ộ23. Th gian sáng trong quang chu kì có vai tròờA. tăng ng, kích th hoa.ố ượ ướB. kích thích ra hoa.C. ng ra hoa.ả ứHOC24.VN 3D. tăng ch ng hoa.ấ ượ24. Th gian trong quang chu kì có vai tròờ ốA. tăng ng hoa.ố ượB. kích thích ra hoa.C. ng ra hoa.ả ứD. tăng ch ng hoa.ấ ượ25. Đi không đúng ng ng quang chu kì trong xu nông nghi làề ệA. nh cây tr ngậ ồB. kích thích hoa và qu có kích th n.ả ướ ớC. lai gi ng.ốD. trí th .ố ụĐÁP ÁN17 A18 B19 A20 A21 D22 A23 A24 C25 BBài tr nghi 26, 27, 28 trang 79 Sách bài (SBT)ậ Sinh 11ọ26. Nhân bên ngoài tác ng lên các giai đo sinh tr ng và phát tri ưở ởth làự ậA. c.ướB. nhi đệ ộC. ánh sáng.D. phân bón.27. Nhân bên ngoài có vai trò là ngu cung nguyên li ch cho trúcố ất bào và các quá trình sinh lí di ra trong cây làế ễA. ánh sáng.B. phân bón.C. nhi .ệ ộD. c.ướ28. Nhân có vai trò quy nh giai đo t, ch và làố ồA. nhi .ệ ộB. ánh sáng.C. c.ướD. phân bón.ĐÁP ÁN26 A27 B28 A-----------------------------------HOC24.VN