Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SBT Địa lý 10 bài 18: Sinh quyển - Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật

2b563ee3804496324fa4f20ff13b76f9
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2019-02-15 14:42:47 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 284 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gi bài SBT lý 10 bài 18: Sinh quy n. Các nhân nhể ảh ng phát tri và phân sinh tưở ậCâu 1: Th nào là sinh quy n? Nêu gi sinh quy và đi mế ểphân sinh trong sinh quy n.ố ểa) Khái ni sinh quy nệ ểb) Gi sinh quy nớ ểc) đi phân sinh trong sinh quy nặ ểGi i:ả- Khái ni sinh quy n: Sinh quy là quy Trái t, trongệ ấ- Gi nớ ạGi phía trên: Là ti giáp dôn khí quy nớ ểGi phía xu ng đáy (sâu nh >11km); aớ ướ ươ ịxu ng đáy phong hóa.ố ỏNh y, gi sinh quy bao toàn th quy n, ph th pư ấc khí quuy n, ph th nh ng và phong hóaủ ưỡ ỏ- đi phân sinh trong sinh quy nặ ểSinh phân không trong toàn chi dày sinh quy n, pậ ậtrung có th c, dày kho ng vài ch mét phía trên và phíaở ởd t.ướ ấCâu 2: Tô kín tr tr đúng.ướ ờSinh không th xâm nh và ng dôn vìậ ầa) ng này th tia ngo i, hu di sinh tầ ềb) ng này có không khí c.ầ ặc) ng này có nhi cao, sinh không th ng c.ầ ượd) ng này có không khí loãng, ch là hêli và hiđrô.ầ ếGi i:ảSinh không th xâm nh và ng dôn vì:ậ ầSinh không th xâm nh vào ng ô-dôn, vì ô-dôn th tia ngo i,ậ ạngăn ch không cho tia ngo đi t. ng ô-dôn nh tặ ột áo giáp che ch cho sinh trên Trái không di t.ấ ệCâu 3: Hãy hoàn thành ng đâyả ướCâu 4: Các câu đây đúng hay sai?ướa) Các khí nh nhi ng a, không khí,..ế ượ ẳcó nh ng tr ti phát tri và phân sinh t.ả ưở ậb) Các tính lí, hoá và phì ch nh ng phát tri nặ ưở ểch không nh ng phân th tứ ưở ậc) Th có nh ng phát tri và phân ng t. ưở ậd) Con ng có tác ng tích có tác ng tiêu sườ ựphân sinh t.ố ậGi i:ảa) Đúng. b) Sai.c) Đúng. d) Đúng.Câu 5: Quan sát đây, hãy phân tích nh ng hìnhơ ướ ưở ịđ phân th t.ế ậGi i:ảnh ng hình phân th tẢ ưở ậĐ cao làm thay đi ki nhi theo cao nên hình thành các vànhộ ộđai th theo đai cao. đón gió, nhi ánh sáng sinh phát tri nự ườ ểm nh khu gió, thi ánh sáng.ạ ườ