Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 8 trang 25 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-06 07:33:33

Quan sát và mô tả hình vẽ sau, từ đó hãy nên ra những điểm giống và khác nhau của hai phân tử này.

Lời giải

* Hình vẽ mô tả cấu trúc của 2 loại pôlisaccarit là tinh bột và xenlulôzơ.

- Tinh bột: gồm các đơn phân là glucôzơ liên kết với nhau bằng liên kết glicôzit tạo thành các mạch có phân nhánh.

- Xenlulôzơ: gồm các đơn phân là glucôzơ liên kết với nhau bằng liên kết glicôzit (1 sấp, 1 ngửa), làm thành một mạch thẳng không có sự phân nhánh.

* Sự giống và khác nhau:

- Giống nhau:

+ Cấu trúc:

  1. Đều là đại phân tử gồm nhiều đơn phân là glucôzơ
  2. Các đơn phân được liên kết với nhau bằng liên kết glicôzit bền chắc.

+ Chức năng: Là thành phần cấu trúc của tế bào.

- Khác nhau:

Lượt xem: 176