Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 7 trang 12 SBT Sinh học 12

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-13 03:10:12

Dưới đây là một đoạn trình tự nuclêôtit trong mạch khuôn của gen:

…. TAT GGG XAT GTA AAT GGX ...

a) Xác định trình tự nuclêôtit trong:

- Mạch ADN bổ sung.

- mARN có thể được phiên mã từ đoạn khuôn này.

b) Bao nhiêu côđon có trong bản phiên mã mARN?

c) Liệt kê các cụm đối mã tương ứng với mỗi côđon.

Lời giải chi tiết

a) Với trình tự nucleotit trên mạch khuôn: …TAT GGG XAT GTA AAT GGX...

- Trình tự mạch bổ sung: ATA XXX GTA XAT TTA XXG

- mARN: AUA XXXGUA XAUUUA XXG

b) Có 6 côđon

c) Các cụm đối mã tương ứng là: UAU GGG XAU GUA AAU GGX

Lượt xem: 131