Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 66,67,68,69,70 trang 77 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-07 02:25:28

Mục lục
* * * * *

Câu 66

Hiện tượng thẩm thấu là

A. Sự khuếch tán của các chất qua màng.

B. Sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng.

C. Sự khuếch tán của các ion qua màng.

D. Sự khuếch tán của chất tan qua màng.

Lời giải

Hiện tượng thẩm thấu là sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng.

Chọn B

Câu 67

Một học sinh làm thí nghiệm về co và phản co nguyên sinh như sau :

- Thí nghiệm 1 : Tách lớp biểu bì lá cây thài lài tía đặt vào giọt nước trên phiến kính, đậy lá kính lên trên rồi đem quan sát dưới kính hiển vi.

- Thí nghiệm 2 : Nhỏ một giọt nước muối loãng vào rìa lá kính, lấy giấy thấm hút phía ngược lại, đem quan sát dưới kính hiển vi.

- Thí nghiệm 3 : Làm giống thí nghiệm 2 nhưng thay muối bằng nước cất.

Hình ảnh bạn quan sát được lần lượt từ lần 1 đến lần 3 là :

A. Khí khổng mở -> Khí khổng đóng -> Khí khổng mở.

B. Khí khổng đóng -> Khí khổng mở -> Khí khổng đóng.

C. Khí khổng mở —> Khí khổng đóng —> Khí khổng đóng.

D. Khí khổng đóng -> Khí khổng mở —> Khí khổng mở.

Lời giải

Hình ảnh bạn quan sát được lần lượt từ lần 1 đến lần 3 là : Khí khổng mở -> Khí khổng đóng -> Khí khổng mở.

Chọn A

Câu 68

Một học sinh làm thí nghiệm về co nguyên sinh như sau :

- Thí nghiệm 1: Tách lớp biểu bí lá cây thài lài tía đặt vào giọt nước trên phiến kính, đậy lá kính và đem quan sát dưới kính hiển vi.

- Thí nghiệm 2 : Nhỏ một giọt nước muối loãng vào rìa lá kính, lấy giấy thấm hút phía ngược lại, đem quan sát dưới kính hiển vi thấy tế bào bị co nguyên sinh.

Giải thích nào sau đây là đúng về hiện tượng co nguyên sinh trên đây ?

A. Môi trựờng tế bào ngoài nhược trương, nừớc trong tế bào bị hút ra ngoài.

B. Môi trường tế bào ngoài đẳng trương, dịch bào không thay đổi.

C. Môi trường tế bào ngoài ưu trương, dịch bào thẩm thấu ra ngoài.

D. Môi trường tế bào ngoài nhược trương, màng tế bào tách ra khỏi thành tế bào.

Lời giải

Giải thích đúng là môi trường tế bào ngoài ưu trương, dịch bào thẩm thấu ra ngoài.

Chọn C

Câu 69

Một học sinh làm thí nghiệm như sau : Tách lớp biểu bì lá cây thài lài tía đặt vào giọt nước trên phiến kính, đậy lá kính, thấm bớt nước thừa và dem quan sát dưới kính hiển vi. Hiện tượng mà bạn ấy có thể thấy là

A. tế bào biểu bì không bị co nguyên sinh và các khí khổng đóng.

B. tế bào biểu bì co nguyên sinh và các khí khổng đóng.

C. tế bào biểu bì không bị co nguyên sinh và các khí khổng mở.

D. tế bào biểu bì co nguyên sinh và các khí khổng mở.

Lời giải

Hiện tượng mà bạn ấy có thể thấy là: tế bào biểu bì không bị co nguyên sinh và các khí khổng mở.

Chọn C

Câu 70

Khi xảy ra hiện tượng co nguyên sinh với dung dịch sacarôzơ 1M, phần hình thành giữa màng sinh chất và thành tế bào chứa

A. dịch bào.

B. dung dịch đường sacarôzơ 1M.

C. hỗn hợp dịch bào và sacarôzơ.

D. không khí.

Lời giải

Phần hình thành giữa màng sinh chất và thành tế bào chứa hỗn hợp dịch bào và sacarôzơ.

Chọn C

Lượt xem: 132