Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 63 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-07 01:30:43

Mục lục
* * * * *

Câu 6

Các tế bào thường có kích cỡ khá nhỏ vì

A. Dễ thay đổi hình dạng.

B. Khi bị thương tổn thì dễ thay thế.

C. Thuận lợi cho việc trao đổi chất.

D. Đỡ tiêu tốn năng lượng và nguyên liệu để tạo tế bào.

Lời giải

Các tế bào thường có kích cỡ khá nhỏ vì Thuận lợi cho việc trao đổi chất.

Chọn C

Câu 7

Các cấu trúc : I : Nhân ; II : Lưới nội chất ; III : Bào quan có màng bao bọc IV : Khung tế bào ; V : Thành tế bào ; VI : Ribôxôm ; VII : Chất nhân VIII : Nhung mao ; IX : Roi ; X : Bộ máy Gôngi ; XI : Hạch nhân.

Cấu trúc nào có ở vi khuẩn ?

A. I, II, III, XI.

B. V, VI, VII.

C. V, X, XI.

D. I, III, XI.

Lời giải

Các cấu trúc nào có ở vi khuẩn là: V, VI, VII.

Chọn B

Câu 8

Tế bào động vật không có các bào quan

A. Bộ máy Gôngi và ti thê.

B. Không bào lớn và lục lạp.

C. Bộ máy Gôngi và lizôxôm.

D. Ti thể và lizôxôm.

Lời giải

Tế bào động vật không có các bào quan Không bào lớn và lục lạp.

Chọn B

Câu 9

Tế bào động vật có cấu tạo gồm các bộ phận nào ?

A. Nguyên sinh chất và NST.

B. Màng, tế bào chất và hạch nhân.

C. Màng, tế bào chất (chứa các bào quan) và nhân.

D. Các bào quan, nhân và tế bào chất.

Lời giải

Tế bào động vật có cấu tạo gồm các bộ phận Màng, tế bào chất (chứa các bào quan) và nhân.

Chọn C

Câu 10

Tế bào của con kiến và tế bào của con voi có kích thước trung bình như nhau. Tại sao tế bào của con voi không có kích thước lớn hơn tế bào của con kiến?

A. Tế bào nhỏ bền vững hơn tế bào lớn.

B. Tế bào nhỏ tiện lợi trong quá trình trao đổi chất.

C. Tế bào nhỏ dễ thay thế khi cần thiết.

D. Tế bào nhỏ dễ xây dựng nên các cơ quan, bộ phận.

Lời giải

Tế bào nhỏ tiện lợi trong quá trình trao đổi chất hơn tế bào lớn

Chọn B

Lượt xem: 189