Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 160 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-08 06:36:03

Mục lục
* * * * *

Câu 6

Khi nuôi cấy liên tục, không có pha nào dưới đây ?

A. Pha tiềm phát.

B. Pha luỹ thừa.

C. Pha cân bằng.

D. Pha suy vong.

Lời giải:

Khi nuôi cấy liên tục, không có pha tiềm phát.

Chọn A

Câu 7

Trong nuôi cấy không liên tục, ở pha nào thu được nhiều sinh khối nhất ?

A. Pha tiềm phát.

B. Pha luỹ thừa.

C. Pha cân bằng.

D. Pha suy vong.

Lời giải:

Trong nuôi cấy không liên tục, ở pha luỹ thừa thu được nhiều sinh khối nhất 

Chọn B

Câu 8

Khi nuôi cấy không liên tục, chất trao đổi bậc I tích luỹ chủ yếu ở pha nào ?

A. Pha tiềm phát.

B. Pha luỹ thừa.

C. Pha cân bằng.

D. Pha suy vong.

Lời giải:

Khi nuôi cấy không liên tục, chất trao đổi bậc I tích luỹ chủ yếu ở pha luỹ thừa.

Chọn B

Câu 9

Khi nuôi cấy không liên tục, chất trao đổi bậc II (kháng sinh, độc tố nấm tích luỹ chủ yếu ở pha nào ?

A. Pha tiềm phát.

B. Pha luỹ thừa.

C. Pha cân bằng.

D. Pha suy vong.

Lời giải:

Khi nuôi cấy không liên tục, chất trao đổi bậc II (kháng sinh, độc tố nấm tích luỹ chủ yếu ở pha cân bằng.

Chọn C

Câu 10

Loại bào tử nào sau đây được hình thành không phải vì mục đích sinh sản ?

A. Nội bào tử của Bacillus subtilis.

B. Bào tử đính của nấm sợi.

C. Bào tử của nấm men.

D. Bào tử của xạ khuẩn.

Lời giải:

Nội bào tử của Bacillus subtilis được hình thành không phải vì mục đích sinh sản. 

Chọn A

Lượt xem: 116