Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 51,52,53,54,55 trang 73 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-07 02:10:12

Mục lục
* * * * *

Câu 51

Loại bào quan có thể chứa ADN trong tế bào của rễ cây là

A. nhân, ti thể, thể Gôngi.

B. ribôxôm, lưới nội chất hạt.

C. nhân, ti thể.

D. nhân, lục lạp, ribôxôm.

Lời giải

Loại bào quan có thể chứa ADN trong tế bào của rễ cây là nhân, ti thể.

Chọn C

Câu 52

Ti thể có thể có trong tế bào của những sinh vật nào sau đây ?

(1) gà.

(2) cải bắp.

(3) tảo lục.

(4) vi khuẩn lam.

(5) nấm rơm.

Phương án trả lời đúng là:

A. (1), (2).

B. (2), (3), (4).

C. (3), (4).

D. (3),(4),(5).

Lời giải

Ti thể có thể có trong tế bào của: (1), (2).

Chọn A

Câu 53

Lục lạp có thể có trong tế bào của

A. vi khuẩn lam, cây lúa,

B. nấm rơm, cây cải củ.

C. tảo lục, cây cà chua.

D. cây ngô, cây khoai tây.

Lời giải

Lục lạp có thể có trong tế bào của cây ngô, cây khoai tây.

Chọn D

Câu 54

Xét các đặc điểm sau đây của lưới nội chất :

(1) Là một hệ thống ống và xoang dẹt thông với nhau.

(2) Có chứa cầc enzim xúc tác cho phản ứng tổng hợp chất tiết.

(3) Có chức năng khử độc và chuyển hoá đường.

(4) Có cấu trúc màng đơn.

(5) Làm nhiệm vụ vận chuyển trong tế bào.

Những đặc điểm chung của lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn là

A. (1), (2), (3), (4).

B. (2), (3), (4), (5).

C. (1), (2), (4), (5)

D. (1), (3), (4).

Lời giải

Những đặc điểm chung của lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn là: (1), (2), (4), (5).

Chọn C

Câu 55

Trong tế bào thực vật, các bào quan có thể chứa cả prôtêin và axit nuclêic gồm có

A. ribôxôm, không bào, lục lạp.

B. nhân, ti thể, lục lạp, ribôxôm.

C. ribôxôm, nhân, thể Gôngi.

D. ti thể, ribôxôm, lưới nội chất.

Lời giải:

Trong tế bào thực vật, các bào quan có thể chứa cả prôtêin và axit nuclêic gồm có: nhân, ti thể, lục lạp, ribôxôm.

Chọn B

Lượt xem: 163