Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 46,47,48,49 trang 190 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-08 08:34:30

Mục lục
* * * * *

Câu 46

Loại sinh vật nào sau đây không có miễn dịch thể dịch ?

A. Linh trưởng.

B. Chim

C. Côn trùng.

D. Cá.

Lời giải:

Côn trùng không có miễn dịch thể dịch.

Chọn C

Câu 47

Loại sinh vật nào sau đây không có miễn dịch đặc hiệu ?

A. Khỉ.

B. Chim.

C. Ếch.

D. Thực vật.

Lời giải:

Thực vật không có miễn dịch đặc hiệu.

Chọn D

Câu 48

Loại sinh vật nào sau đây có miễn dịch tự nhiên ?

A. Cá, Ếch.

B. Côn trùng.

C. Thực vật

D. Cả A, B và C.

Lời giải:

Cả A, B và C đều có miễn dịch tự nhiên.

Chọn D

Câu 49

Loại sinh vật nào sau đây vừa có miễn dịch tự nhiên, vừa có miễn dịch đặc hiệu ?

A. Linh trưởng.

B. Chim.

C. Cá, ếch.

D. Cả A, B và C

Lời giải:

Cả A, B và C vừa có miễn dịch tự nhiên, vừa có miễn dịch đặc hiệu.

Chọn D

Lượt xem: 165