Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 41,42,43,44 trang 44 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-06 09:00:51

Mục lục
* * * * *

Câu 41

Trong các ỉoại ARN sau đây, loại nào chỉ có ở tế bào nhân thực ?

A. rARN 23S.               B. rARN 16S.

C. rARN 18S.               D. cả ba loại trên.

Lời giải

rARN 18S chỉ có ở tế bào nhân thực.

Chọn C.

Câu 42

Liên kết este giữa 2 nuclêôtit là liên kết được hình thành giữa

A. nhóm OH vị trí 5' của đường ở nuclêôtĩt trước với nhóm phôtphat nuclêôtit sau.

B. nhóm OH vị trí 3' của đường ở nuclêôtit trước với nhóm phôtphat của nuclêôtit sau.

C. nhóm OH ở vị trí 3' và nhóm OH ở vị trí 5'.

D. nhóm OH vị trí 3' của đường ở nuclêôtit trước với gốc R ở nuclêôtit sau.

Lời giải

Liên kết este giữa 2 nuclêôtit là liên kết được hình thành giữa nhóm OH vị trí 3' của đường ở nuclêôtit trước với nhóm phôtphat của nuclêôtit sau.

Chọn B

Câu 43

Nuclêôtit là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào dưới đây ?

A. ADN.                             B. Prôtêin.

C. Xenlulôzơ.                     D. Mỡ.

Lời giải

Nuclêôtit là đơn phân cấu tạo nên ADN

Chọn A

Câu 44

Các phân tử nào dưới đây được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân ?

A. ADN, prôtêin, lipit

B. ADN, lipit, cacbohiđrat.

C. Prôtêin, lipit, cacbohiđrat.

D. ADN, prôtêin, cacbohiđrat.

Lời giải

Các phân tử được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân là ADN, prôtêin, cacbohiđrat.

Chọn D

Lượt xem: 132