Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 41,42,43,44,45 trang 70 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-07 02:01:21

Mục lục
* * * * *

Câu 41

Lục lạp không có đặc điểm nào sau đây ?

A. Kích thước nhỏ, thường có dạng hình bầu dục.

B. Có hai lớp màng phôtpholipit kép, màng ngoài rộng hơn màng trong

C. Sắc tố quang hợp nằm ở chất nền strôma.

D. Bên trong chứa ADN, enzim, ribôxôm.

Lời giải

Lục lạp không có đặc điểm là: Sắc tố quang hợp nằm ở chất nền strôma.

Chọn C

Câu 42

Cho các nhận định sau :

(1) Màng ngoài có diện tích nhỏ hơn diện tích màng trong.

(2) Màng ngoài không chứa hệ enzim hô hấp, màng trong có chứa hệ enzim hô hấp.

(3) Màng ngoài và màng trong đều có một lớp phôtpholipit.

(4) Màng ngoài trơn nhẵn, màng trong gấp nếp tạo nên các mào.

Trong những nhận đinh trên, những nhận định nào là điểm khác nhau giữa màng trong và màng ngoài của ti thể?

A. (1),(2),(3)

B. (2), (3), (4).

C. (1), (2), (4),

D. (1),(2),(3),(4).

Lời giải

Điểm khác nhau giữa màng trong và màng ngoài của ti thể là: (1), (2), (4).

Chọn C

Câu 43

Cho các ý sau đây :

(1) Màng đơn, chứa nhiều enzim thuỷ phân.

(2) Là bào quan chỉ có ở tế bào động vật.

(3) Có chức năng phân huỷ tế bào già, bào quan già.

(4) Có chức nấng phân huỷ các đại phân tử hữu cơ.

Những ý nào là đặc điểm của lizôxôm ?

A. (1), (2), (3),

B. (2), (3), (4).

C. (1), (2), (4).

D. (1), (2), (3), (4).

Lời giải

Đặc điểm của lizôxôm là: (1), (2), (3), (4).

Chọn D

Câu 44

Những điều nào sau đây nói đúng về chức năng của lục lạp ?

(1) Chuyển hoá năng lượng ánh sáng thành năng lượng hoá học.

(2) Tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ.

(3) Chuyển năng lượng của các chất hữu cơ thành ATP cung cấp cho các hoạt động sống.

(4) Tạo ra nguyên tử ôxi cùng cấp cho môi trường.

Phương án trả lời đúng là :

A. (1), (2), (4).

B. (1), (2).

C. (2), (3), (4).

D. (3), (4).

Lời giải

Các ý đúng về chức năng của lục lạp là: (1), (2).

Chọn B

Câu 45

Những điều nào sau đây nói không đúng về chức năng của ti thể ?

(1) Chuyển năng lượng hoá học thành năng lượng ATP dễ sử dụng, cung cấp cho .các hoạt động sống của tế bào.

(2) Tạo ra các sản phẩm trung gian là nguyên liệu để tổng hợp các chất.

(3) Từ chất vô cơ tổng hợp nên các chất hữu cơ cho cơ thể.

(4) Chuyển quang năng thành hoá năng.

Phương án trả lời đúng là :

A. (1), (2).

B. (2), (3).

C. (1),(4).

D. (3), (4).

Lời giải

Các ý không đúng về chức năng của ti thể là: (3), (4).

Chọn D

Lượt xem: 143