Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 41,42,43,44,45 trang 146 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-08 02:54:17

Mục lục
* * * * *

Câu 41

Điều nào sau đây không phải là đặc điểm của hô hấp kị khí ?

A. Chất nhận êlectron cuối cùng không phải là ôxi phân tử, có thể là NO2-(hô hấp nitrat), SO42- (hô hấp sunfat), CO32- (hô hấp cacbonat), Fe3+ (hô hấp sắt).

B. Tổng hợp lượng ATP tương đương hô hấp hiếu khí.

C. Sản phẩm cuối cùng có thể là NO2-, N20, N2, H2S, CH4,  Fe2+

D. ATP được tạo thành nhờ phôtphorin hoá cơ chất và phôtphorin hoá ôxi hoá.

Lời giải:

Điều không phải là đặc điểm của hô hấp kị khí  là B

Chọn B

Câu 42

Loại nào sau đây không phải là sản phẩm của quá trình phân giải prôtêin ?

A. Tương.

B. Nước mắm.

C. Nước giấm lên men.

D. Mạch nha.

Lời giải:

Mạch nha không phải là sản phẩm của quá trình phân giải prôtêin

Chọn D

Câu 43

Trước khi dệt vải, người ta phải hồ sợi, nhưng trước khi nhuộm lại phải tẩy hồ. Để tẩy hồ có thể dùng Enzim gì ?

A. Prôtêaza.

B. Lipaza.

C. Amilaza.

D. Xenlulaza.

Lời giải:

Amilaza có thể dùng để tẩy hồ.

Chọn C

Câu 44

Bột giặt sinh học có thể làm sạch dễ dàng vết máu trên áo là do trong bột giặt có enzim gì trong các enzim sau ?

A. Prôtêaza.

B. Lipaza.

C. Amilaza.

D. Xenlulaza.

Lời giải:

Bột giặt sinh học có thể làm sạch dễ dàng vết máu trên áo là do trong bột giặt có enzim Prôtêaza

Chọn A

Câu 45

Trâu bò tiêu hoá được rơm rạ, mối tiêu hoá được gỗ là do trong dạ dày 4 túi và trong ruột mối có chứa các vi sinh vật có khả năng sinh Enzim gì trong các Enzim sau ?

A. Prôtêaza.

B. Lipaza.

C. Amilaza.

D. Xenlulaza.

Lời giải:

các vi sinh vật có khả năng sinh Enzim Xenlulaza

Chọn D

Lượt xem: 141