Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 4 trang 33 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-06 07:50:55

Protein có nhiều bậc cấu trúc (bậc 1, 2, 3, 4). Bậc cấu trúc nào dễ bị thay đổi, vì sao? Cấu trúc nhiều bậc của protein có ý nghĩa gì?

Lời giải

Bậc 3 dễ bị thay đổi. vì trong môi trường có các yếu tố không có lợi có thể làm thay đổi cấu trúc không gian của protein

Ý nghĩa: tạo ra tính đa dạng và đặc thù của protein và giúp protein thực hiện được các chức năng nhất định.

Lượt xem: 178