Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 31,32,33,34,35 trang 187 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-08 08:25:35

Mục lục
* * * * *

Câu 31*

Điều nào sau đây là không đúng khi nói về prion ?

A. Không có bản chất là prôtêin.

B. Không chứa cả axit Nuclêic.

C. Không được bao bọc bởi vỏ Capsit.

D. Ít nhạy cảm với nhiệt độ.

Lời giải:

Ý không đúng với prion là A.

Chọn A

Câu 32*

Điều nào sau đây là đúng khi nói về viroit ?

A. Cấu tạo từ một phân tử ARN dạng vòng duy nhất.

B. Giống hệ gen của virut ARN nên có khả năng tổng hợp prôtêin.

C. Được bao bọc bởi vỏ prôtêin.

D. Đôi khi có thể gây bệnh cho động vật.

Lời giải:

Ý đúng là A.

Chọn A

Câu 33*

Viroit khác với virut ARN gây bệnh thực vật ở điểm nào ?

A. Là ARN đơn, khép vòng.

B. Không được bao bởi vỏ capsit.

C. Có kích thước nhỏ hơn virut ARN nhỏ nhất gây bệnh thực vật.

D. Cả A, B và C.

Lời giải:

Cả 3 ý trên đều là điểm khác nhau giữa Viroit và virut ARN gây bệnh thực vật.

Chọn D

Câu 34

Tác nhân gây nhiễm có kích thước nhỏ nhất chứa axit nuclêic là

A. Viroit.

B. Virut.

C. Phagơ.

D. HIV.

Lời giải:

Tác nhân gây nhiễm có kích thước nhỏ nhất chứa axit nuclêic là Viroit. 

Chọn A

Câu 35

Virut có khả năng gây bệnh cho các loại sinh vật nào sau đây ?

A. Người và động vật có xương sống.

B. Động vật không xương sống.

C. Thực vật, Vi sinh vật.

D. Cả A, B, C, D.

Lời giải:

Ở giai đoạn Lắp ráp các thành phần của virut va chạm ngẫu nhiên để tạo virut mới.

Chọn D

Lượt xem: 156