Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 31,32,33,34,35 trang 101,102 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-07 03:41:56

Mục lục
* * * * *

Câu 31

Kết thúc quá trình đường phân từ 1 phân tử đường glucôzơ, tế bào thu được :

A. 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP, 2 phân tử NADH.

B. 1 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP, 2 phân tử NADH.

C. 2 phân tử axit piruvic, 6 phân tử ATP, 2 phân tử NADH.

D. 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP, 4 phân tử NADH.

Lời giải

Kết thúc quá trình đường phân từ 1 phân tử đường glucôzơ, tế bào thu được : 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP, 2 phân tử NADH.

Chọn A

Câu 32

Một phân tử Glucôzơ đi vào đường phân khi không có mặt của O2 sẽ thu được

a. 38 ATP.

B. 2 ATP.

C. 4 ATP.

D. 6 ATP.

Lời giải

Một phân tử Glucôzơ đi vào đường phân khi không có mặt của O2 sẽ thu được 2 ATP.

Chọn B

Câu 33

Các giai đoạn hô hấp tế bào diễn ra theo thứ tự :

A. Đường phân → Chu trình Crep → Chuỗi chuyền êlectron.

B. Chu trình Crep → Đường phân → Chuỗi chuyền êlectron.

C. Chuỗi chuyền êlectron → Đường phân → Chu trình Crep.

D. Đường phân → Chuỗi chuyền êlectron → Chu trình Crep.

Lời giải

Các giai đoạn hô hấp tế bào diễn ra theo thứ tự : Đường phân → Chu trình Crep → Chuỗi chuyền êlectron.

Chọn A

Câu 34

Giai đoạn đường phân trong hô hấp tế bào không sử dụng chất nào sau đây ?

A. Glucôzơ.

B. ADP, ATP.

C. NAD+

D. Ôxi phân tử.

Lời giải

Giai đoạn đường phân trong hô hấp tế bào không sử dụng Ôxi phân tử.

Chọn D

Câu 35

Trong quá trình hô hấp hiếu khí của tế bào, CO2 được giải phóng ở giai đoạn

A. chuỗi chuyền êlectron hô hấp.

B. đường phân.

C. biến đổi axit piruvic và chu trình Crep.

D. đường phân và chu trình Crep.

Lời giải

Trong quá trình hô hấp hiếu khí của tế bào, CO2 được giải phóng ở giai đoạn biến đổi axit piruvic và chu trình Crep.

Chọn C

Lượt xem: 121