Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 3 trang 46 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-06 09:14:36

a) Hãy chú thích cho các số 1, 2, 3,4,5,6, 7 trong hình sau đây

b) Những cấu trúc nào có ở mọi vi khuẩn, cấu trúc nào không hẳn có ở mọi vi khuẩn?

Lời giải chi tiết

a) Chú thích

1: Lông; 2: Vỏ nhầy; 3. Thành peptiđôglican; 4: Màng sinh chất; 5: Ribôxôm; 6: ADN trần dạng vòng; 7: Roi.

b) 

- Cấu trúc có ở mọi vi khuẩn: thành tế bào, màng sinh chất, ribôxôm, ADN trần dạng vòng.

- Cấu trúc có ở tuỳ từng loại vi khuẩn: màng nhầy, lông, roi.

Lượt xem: 135