Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 29 trang 135 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-07 08:55:11

Thế nào là lên men, hãy cho ví dụ một vài quá trình lên men và giải thích tại sao chúng được gọi như vậy. 

Lời giải chi tiết

Lên men là quá trình phân giải Cacbohiđrat trong điều kiện kị khí mà chất nhận Electron là sản phẩm trung gian (chất hữu cơ) của quá trình lên men chứ không phải đến từ bên ngoài. Thông thường, lên men được gọi theo sản phẩm. Khi Glucôzơ được lên men thành Êtilic gọi là lên men Êtilic, còn khi Lactic là sản phẩm thì gọi là lên men Lactic.

Lượt xem: 172

Các bài học liên quan