Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 26 trang 35 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-06 08:13:31

Gen B có 3000 nucleotit có A + T = 60% số nucleoti T của gen.

a) Xác định chiều dài của B

b) Số nucleotit từng loại của gen B là bao nhiêu.

Lời giải chi tiết

a) Chiều dài của gen là: L=(N:2)x3,4= (3000:2)x3,4= 5100 Å

b) Ta có hệ phương trình 2A + 2G = 3000  2A= 60%A = T = 30% G = X = 20%=>A = T = 900 =>G = X = 600 

Lượt xem: 135