Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 26,27,28,29,30 trang 143 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-08 02:43:55

Mục lục
* * * * *

Câu 26

Điều nào sau đây là đúng khi nói về chu trình Crep ?

A. Ở tế bào nhân sơ xảy ra trong tế bào chất, ở tế bào nhân thực xảy ra trong chất nền ti thể.

B. Nguyên liệu ban đầu là axêtyl-CoA và bị phân giải hoàn toàn tới CO2.

C. Chu trình Crep tạo ra 6 C02, 2 FADH2, 6 NADH và 2 ATP.

D. Tất cả các ý trên đều đúng.

Lời giải:

Điều đúng khi nói về chu trình Crep là D

Chọn D

Câu 27

Điều nào sau đây không đúng khi nói về lên men ở vi sinh vật:

A. Cơ chất (ví dụ đường) bị ôxi hoá từng phần.

B. NADH bị khử thành NAD+ để cung cấp cho đường phân.

C. Chất nhận électron là chất hữu cơ nội sinh.

D. ATP được tạo thành nhờ phôtphorin hoá ôxi hoá.

Lời giải:

Điều không đúng khi nói về lên men ở vi sinh vật là D

Chọn D

Câu 28

Điều nào sau đây là đúng khi nói vể chuỗi vận chuyển Electron ?

A. Ở tế bào nhân sơ xảy ra trên màng sinh chất, ở tế bào nhân thực xảy ra ở màng trong ti thể.

B. Ôxi hoá NADH + H+ và FADH2 tạo lực vận chuyển Prôton.

C. Tạo 34 ATP (nhờ Phôtphorin hoá ôxi hoá), 10 NAD, 2 FAD và H2O (ở hô hấp hiếu khí).

D. Cả A, B và C.

Lời giải:

Cả A, B và C đều đúng khi nói vể chuỗi vận chuyển Electron.

Chọn D

Câu 29

Ý nào sau đây là đúng với hô hấp hiếu khí ?

A. Là sự khử Ôxi phân tử.

B. Là sự khử Sunphat.

C. Là sự khử Nitrat.

D. Là sự khử các hợp chất hữu cơ.

Lời giải:

Ý đúng với hô hấp hiếu khí là A

Chọn A

Câu 30

Ý nào sau đây không đúng với hô hấp kị khí ?

A. Với vi sinh vật kị khí, ôxi là chất độc.

B. Là sự khử các chất hữu cơ trung gian.

C. Chất nhận Electron lấy từ bên ngoài.

D. Là sự khử Ôxi khí quyển.

Lời giải:

Ý không đúng với hô hấp kị khí là D

Chọn D

Lượt xem: 118