Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 26, 27, 28, 29, 30 SBT Sinh học 12 trang 79, 80

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-14 07:13:55

Mục lục
* * * * *

Câu 26

Nội dung cơ bản của quá trình tiến hoá nhỏ theo quan niệm tiến hoá tổng hợp hiện đại là gì ?

A. Quá trình hình thành các quần thể giao phối từ một quần thể gốc ban đầu.

B. Quá trình tích luỹ biến dị có lợi, đào thải biến dị có hại dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.

C. Quá trình biến đổi tần số các alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

D. Quá trình tiến hoá ở cấp phân tử.

Lời giải:

Tiến hóa nhỏ là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể (biến đổi tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể). Quần thể là đơn vị tiến hóa và quá trình tiến hóa nhỏ kết thúc khi loài mới xuất hiện.

Chọn C

Câu 27

Quan niệm tiến hoá tổng hợp hiện đại đã củng cố cho quan điểm của Đacuyn về

A. vai trò của chọn lọc tự nhiên.

B. biến dị cá thể là các biến dị không xác định.

C. quá trình giao phối hình thành nhiều biến dị tổ hợp cung cấp nguồn nguyên liệu cho quá trình chọn lọc

D. biến dị xác định là những biến dị di truyền được, có vai trò quan trọng trong sự tiến hoá.

Lời giải:

Quan niệm tiến hoá tổng hợp hiện đại đã củng cố cho quan điểm của Đacuyn về vai trò của chọn lọc tự nhiên.

Chọn A

Câu 28

Hiện tượng nào sau đây nhanh chóng hình thành loài mới mà không cần sự cách li địa lí ?

A. Tự đa bội.                                                    

B. Dị đa bội.

C. Đột biến chuyển đoạn Rôbertson.                

D. Cả A, B và C.

Lời giải:

Chọn D

Câu 29

Điều khẳng định nào sau đây là không đúng ?

A. Điều kiện môi trường thay đổi, giá trị thích nghi của đột biến có thể thay đổi.

B. Chọn lọc tự nhiên không chí tác động đối với từng cá thể mà còn đối với cả quần thể.

C. Chọn lọc tự nhiên tác động đến từng gen riêng lẻ, làm biến đổi kiểu gen của cá thể và vốn gen của quần thể.

D. Chọn lọc tự nhiên thông qua kiểu hình mà chọn lọc kiểu gen, làm phân hoá vốn gen của quần thể giao phối

Lời giải:

Quá trình chọn lọc tự nhiên sàng lọc các kiểu hình, loại bỏ các kiểu hình bất lợi và củng cố các kiểu hình có lợi → làm tăng tần số tương đối của đột biến có lợi hay tổ hợp gen thích nghi.

Chọn C

Câu 30

Quan niệm về sự chọn lọc theo hướng phân nhánh đã giải thích một cách thành công về

A. sự hình thành các cơ quan tương đồng.

B. sự hình thành các cơ quan tương tự.

C. sự đa dạng của vật nuôi và cây trồng.

D. sự hình thành loài mới trong điều kiện tự nhiên.

Lời giải:

Quan niệm về sự chọn lọc theo hướng phân nhánh đã giải thích một cách thành công về sự hình thành các cơ quan tương đồng.

Cơ quan tương đồng: là những cơ quan nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi nên có kiểu cấu tạo giống nhau nhưng hiện tại các cơ quan này có thể thực hiện các chức năng rất khác xa nhau.

Chọn A

Lượt xem: 115