Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 22 trang 92 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-07 02:55:47

Viết phương trình tổng quát của pha sáng trong quang hợp ở cây xanh. Cho biết vai trò các sản phẩm của pha sáng trong pha tối và mối liên quan của các sản phẩm đó giữa 2 pha trong quang hợp ?

Lời giải chi tiết

- Phương trình tổng quát :

NLAS + H2O + NADP+ + ADP +Pi sắc tố quang hợp --> NADPH + ATP + O2

(NLAS : năng lượng ánh sáng)

- Vai trò các sản phẩm của pha sáng :

+ O2 : Cung cấp cho môi trường điều hoà thành phần khí quyển, duy trì sự sống. Pha tối không sử dụng O2.

+ ATP : Nguồn năng lượng cho việc tổng hợp các chất hữu cơ trong pha tối.

+ NADPH : Tạo nên lực khử mạnh, cung cấp hiđrô để khử CO2 thành chất hữu cơ.

- Mối liên quan : Sản phẩm của pha sáng là nguyên liệu cho pha tối và ngược lại.

Lượt xem: 146