Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 22 trang 35 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-06 08:11:35

Mô tả thành phần cấu tạo của một nuclêôtit và liên kết giữa các nuclêôtit.

Lời giải

Mỗi nuclêôtit lại có cấu tạo gồm 3 thành phần là đường pentôzơ (đường 5 cacbon), nhóm phôtphat và bazơ nitơ. Có 4 loại nuclêôtit là A, T, G, X. Các loại nuclêôtit chỉ khác biệt nhau về bazơ nitơ nên người ta gọi tên của các nuclêôtit theo tên của các bazơ nitơ (A = Ađênin, T = Timin, G = Guanin, X = Xitôzin).

- Giữa các nucleotit liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị tạp thành chuỗi polinucleotit. Giữa 2 chuỗi polinucleotit, các nuclêôtit liên kết với nhau bởi liên kết hiđrô.

Lượt xem: 159