Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 22 trang 18 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-06 07:16:49

Nêu những đặc điểm khác nhau giữa vi khuẩn lam với tảo lục

Lời giải

-Vi khuẩn lam:

+ Nhân sơ

+ Đơn bào

+ Thành murein

+ Khoong có lục lạp hay bào quan có màng kép...

-Tảo lục:

+ Nhân thực

+ Đơn hoặc đa baof

+ Thành xenlulozo

+ Có lục lạp và các bào quan có màng...

Lượt xem: 132