Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 2 trang 149 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-08 03:04:21

Tại sao trong nuôi cấy không liên tục lại phải trải qua pha tiềm phát. Đặc điểm của pha này là gì ?

Lời giải chi tiết

Khi bắt đầu nuôi cấy, tế bào không sinh trưởng ngay mà pahir điều chỉnh để thích nghi với môi trường mới. Đây là giai đoạn tế bào đấy mạng tổng hợp Enzim để sử dụng cớ chất trong môi trường, chuẩn bị cho sự phân bào. Đặc điểm của pha này là số lượng tê bào không tăng.

Lượt xem: 155

Các bài học liên quan