Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 19 trang 57 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-06 10:07:11

Các câu sau đây đúng hay sai?

a). Mỗi tế bào đều có màng, tế bào chất, các bào quan và nhân.

b). Tế bào thực vật có thành tế bào, màng tế bào, tế bào chất, không bào, lục lạp, ti thể, trung thể và nhân. 

c). Tế bào thực vật khác tế bào động vật là tế bào thực vật có thành tế bào, không bào, có lục lạp chứa diệp lục.

d). Chỉ tế bào vi khuẩn và tế bào thực vật mới có cấu trúc thành tế bào.

Lời giải chi tiết

Các câu đều chưa đúng vì :

a. Các tế bào vi khuẩn chưa có nhân hoàn chỉnh, các bào quan (trừ Ribôxôm).

b. Chỉ tế bào thực vật thực hiện quang hợp mới có lục lạp, chỉ có tế bào thực vật bậc thấp mới có trung thể.

c. Tế bào động vật có thể có không bào. Một vài tế bào động vật có thành tế bào.

d. Một số loại tế bào động vật cũng có thành peptiđôglican.

Lượt xem: 146