Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 18 trang 132 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-07 08:49:53

Hãy so sánh lên men với hô hấp tế bào.

Lời giải chi tiết

Ở hô hấp tế bào chất nhận electron cuối cùng là các chất vô cơ lấy từ bên ngoài (O2, NO3- , SO42-, CO32-), ATP được tạo thành nhờ phôtphorin hoá mức độ cơ chất và phôtphorin hoá ôxi hoá. Hô hấp hiếu khí tạo 38 ATP, hô hấp kị khí tạo số lượng ATP thấp hơn.

Ở lên men, chất cho và chất nhận electron đều là chất hữu cơ nội sinh. Lên men chỉ tạo được 2 ATP nhờ phôtphorin hoá mức độ cơ chất.

Lượt xem: 135

Các bài học liên quan