Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 17 trang 131 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-07 08:48:34

Tại sao lên men lại chỉ tạo ra 2 ATP ?

Lời giải chi tiết

Lên men bắt nguồn từ đường phân. Ví dụ, nhờ con đường EM (Embden Meyerhof) tạo ra 2 piruvat, 2 ATP.

Piruvat và các dẫn xuất của nó bị khử thành các sản phẩm lên men, vì thế nên chỉ tạo ra 2 ATP.

Lượt xem: 146

Các bài học liên quan