Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 17 trang 116 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-07 06:58:05

Một tế bào sinh dục của gà 2n = 78 NST, mỗi NST đơn trong từng cặp NST khác nhau, khi giảm phân không có trao đổi đoạn. Tế bào này nguyên phân 5 đợt ở giai đoạn sinh sản, rồi lớn lên về kích thước, sau đó trải qua giảm phân để tạo ra tinh trùng bình thường.

a) Ở giai đoạn sinh sản môi trường đã cung cấp nguyên liệu cho nguyên phân tương đương với bao nhiêu NST đơn mới?

b) Ở giai đoạn chín (giảm phân) cần phải cung cấp thêm nguyên liệu cho nguyên phân tương đương với bao nhiêu NST đơn mới?

Lời giải chi tiết

a) Ở giai đoạn sinh sản, số lượng NST cung cấp là:

(25 - 1) X 78 = 2418 NST

b) NST cung cấp ở giai đoạn chín là.

25 X 78 NST = 2496 NST

Lượt xem: 128