Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 16,17,18,19,20 trang 97,98,99 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-07 03:31:19

Mục lục
* * * * *

Câu 16

Enzim lipaza chỉ xúc tác cho các phản ứng thủy phân các loại lipit. Đó là đặc tính gì của enzim.

A. Tính đặc trưng.

B. Tính đặc hiệu tuyệt đối.

C. Tính chọn lọc.

D. Tính đặc hiệu tương đối.

Lời giải

Đó là đặc tính đặc hiệu tương đối của enzim.

Chọn D

Câu 17

Ví dụ nào sau đây nói lên tính chuyên hoá của enzim amilaza ?

A. Trong một phút một phân tử amilaza phân huỷ được một triệu phân tử amilôpectin.

B. Amilaza bị bất hoạt ở nhỉệt độ trên 60°C.

C. Amilaza chỉ thuỷ phân được tinh bột.

D. Amilaza có hoạt tính mạnh ở môi trường có độ pH từ 7 đến 8.

Lời giải

Amilaza chỉ thuỷ phân được tinh bột là ví dụ nào sau đây nói lên tính chuyên hoá của enzim.

Chọn C

Câu 18

Nếu enzim nào đó không hoạt động thì cơ thể sẽ bị rối loạn chuyển hoá. Nguyên nhân là vì khi thiếu enzim này, tế bào sẽ

A. dư thừa nguyên liệu và thiếu sản phẩm của phản ứng.

B. thiếu cơ chất và thừa sản phẩm gây độc cho tế bào.

C. các phản ứng trong tế bào không diễn ra.

D. quá trình trao đổi chất của tế bào và cơ thể ngừng lại.

Lời giải

Vì khi thiếu enzim này, tế bào sẽ dư thừa nguyên liệu và thiếu sản phẩm của phản ứng.

Chọn A

Câu 19

Sử dụng dữ liệu sau cho bài 19-20.

Một học sinh làm thí nghiệm về ảnh hưởng của nhiệt độ đến hoạt tính của enzim catalaza ở củ khoai tây như sau.

- Bước 1. Chuẩn bị 4 lát khoai tây :

+ Lát 1 là khoai tây sống để ở nhiệt độ thường ở phòng thí nghiệm.

+ Lát 2 là khoai tây sống đã để ở ngăn đá tủ lạnh 1 giờ.

+ Lát 3 là khoai tây chửi để ờ nhiệt độ thường ở phòng thí nghiệm.

+ Lát 4 là khoai tây chín đã để ở ngăn đá tủ lạnh 1 giờ.

- Bước 2. Sau khi lấy ra, nhỏ lên mỗi lát khoai tây 1 giọt ôxi già (H202) 3%.

- Bước 3. Quan sát hiện tượng ở trên 4 lát khoai tây.

Nhiều khả năng nhất học sinh đó sẽ thấy kết quả là :

A. lát 1 sủi ít bọt, lát 2 sủi nhiều bọt, lát và lầt 4 không sủi bọt.

B. lát 1 sủi nhiều bọt, lát 2, lát 3, lát 4 đều không sủi bọt.

C. lát 1 sủi nhiều bột, lát 2 sủi ít bọt, lát 3 và lát 4 không sủi bọt.

D. lát 1 sủi ít bọt, lát 2 sủi nhiều bọt, lát 3 sủỉ ít bọt, lát 4 sủi ít bọt.

Lời giải

Nhiều khả năng nhất học sinh đó sẽ thấy kết quả là lát 1 sủi nhiều bột, lát 2 sủi ít bọt, lát 3 và lát 4 không sủi bọt.

Chọn C

Câu 20

Cho các nhận định sau :

(1) Catalaza ở lát 1 hoạt động bình thường.

(2) Catalaza ở lát 3 và 4 đã bị biến tính do nhiệt độ cao.

(3) Sản phẩm tạo thành sau phản ứng là H2O và khí O2.

(4) Nhiệt độ thấp không làm cho enzim bị biến tính mà chỉ làm giảm hoạt tính.

Những nhận định đúng là:

A. (1), (2), (3).

B. (2), (3), (4).

C. (1) (2), (3), (4).

D. (1), (2), (4).

Lời giải

Enzim làm tăng tốc độ phản ứng băng cách làm giảm năng lượng hoạt hóa các chất tham gia phản ứng.

Chọn C

Lượt xem: 143