Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 16, 17, 18, 19, 20 trang 93 SBT Sinh học 12

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-15 03:34:55

Mục lục
* * * * *

Câu 16

Chất hữu cơ nào và quá trình nào có ý nghĩa quan trọng đối với sự sông?

A. Axit nucleic và quá trình phiên mã

B. Protein và quá trình sinh tổng hợp protein.

C. Axit nucleic và quá trình nhân đôi.

D. Glicoprotein và sự nhận biết các dấu chuẩn tế bào trong cơ thể đa bào.

Lời giải:

Protein và quá trình sinh tổng hợp protein có ý nghĩa quan trọng đối với sự sông

Chọn B

Câu 17

Từ thí nghiệm của Milơ và những thí nghiệm tương tự, ta có thể rút ra được nhận định nào ?

A. Cho tia tử ngoại chiếu qua một hỗn hợp hơi nước, cacbon - ôxit, mêtan, amôniac... người ta thu được một số loại axit amin.

B. Chất hữu cơ phức tạp được tổng hợp từ các chất đơn giản trong điều kiện của địa cầu nguyên thuỷ.

C. Cơ thể sống có tính phức tạp, đa dạng và đặc thù.

D. Các vật thể sống tồn tại trên quả đất là những hệ mở, cấu tạo bởi prôtêin và axit nuclêic đặc trưng.

Lời giải:

Chọn B

Câu 18

Sự tương tác giữa các loại đại phân tử nào dẫn đến sự hình thành các dạng sinh vật phức tạp như hiện nay ?

A. Prôtêin - lipit

B. Prôtêin - saccarit.

C. Pôlinuclêôtit

D. Prôtêin - axit nuclêic.

Lời giải:

Axit nucleic quy định protein để biểu hiện thành tính trạng ra ngoài.

Chọn D

Câu 19

Phát biểu nào không đúng về giai đoạn tiến hoá hoá học ?

A. Đầu tiên hình thành những phân tử hữu cơ đơn giản rồi đến những phân tử hữu cơ phức tạp, những đại phân tử và những hệ đại phân tử.

B. Chất hữu cơ được tổng hợp nhờ nguồn năng lượng tự nhiên trong điều kiện khí hậu và địa chất của địa cầu nguyên thuỷ.

C. Chất hữu cơ được tổng hợp từ các chất vô cơ bằng con đường hoá học.

D. Cho điện thế cao phóng qua một hỗn hợp hơi nước, CO2, CH4, NH3... người ta thu được một số loại axit amin.

Lời giải:

Chọn D

Câu 20

Quá trình làm cho ADN ngày càng phức tạp và đa dạng so với nguyên mẫu được gọi là

A. quá trình tích luỹ thông tin di truyền.

B. quá trình biến đổi thông tin di truyền,

C. quá trình đột biến trong sinh sản.

D. quá trình biến dị tổ hợp.

Lời giải:

Quá trình làm cho ADN ngày càng phức tạp và đa dạng so với nguyên mẫu được gọi là quá trình tích luỹ thông tin di truyền.

Chọn A

Lượt xem: 89