Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 16,17,18,19,20 trang 183 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-08 08:12:19

Mục lục
* * * * *

Câu 16

Ở giai đoạn nào sau đây các thành phần của virut va chạm ngẫu nhiên để tạo virut mới ?

A. Hấp phụ.

B. Xâm nhập.

C. Sinh tổng hợp.

D. Lắp ráp.

E. Giải phóng.

Lời giải:

Ở giai đoạn Lắp ráp các thành phần của virut va chạm ngẫu nhiên để tạo virut mới.

Chọn D

Câu 17

Ở giai đoạn nào sau đây virut tìm cách phá vỡ tế bào để ra ồ ạt hoặc nảy chồi để ra từ từ ?

A. Hấp phụ.

B. Xâm nhập.

C. Sinh tổng hợp.

D. Lắp ráp.

E. Giải phóng.

Lời giải:

Ở giai đoạn Giải phóng virut tìm cách phá vỡ tế bào để ra ồ ạt hoặc nảy chồi để ra từ từ.

Chọn E

Câu 18

Tại sao mỗi loại virut chỉ có thể xâm nhập và lây nhiễm cho một hoặc một vài loại tế bào nhất định ?

A. Do không phù hợp về hộ gen.

B. Do không phù hợp về enzim.

C. Do không phù hợp giữa prôtêin bề mặt virut và thụ thể bề mặt tế bào.

D. Do tế bào tiết chất ức chế sự xâm nhập của virut.

Lời giải:

Mỗi loại virut chỉ có thể xâm nhập và lây nhiễm cho một hoặc một vài loại tế bào nhất định do không phù hợp giữa prôtêin bề mặt virut và thụ thể bề mặt tế bào.

Chọn C

Câu 19

Tế bào cung cấp vật liệu nào sau đây để giúp virut nhân lên ?

A. Năng lượng.

B. Ribôxôm.

C. Các nuclêôtit và ARN vận chuyển.

D. Tất cả các ý trên.

Lời giải:

Tế bào cung cấp năng lượng, ribôxôm, các nuclêôtit và ARN vận chuyển để giúp virut nhân lên.

Chọn D

Câu 20

Trong quá trình nhân lên, virut không nhận được thứ nào sau đây từ vật chủ ?

A. Năng lượng

B. Ribôxôm

C. mARN sớm.

D. Nuclêôtit và tARN.

Lời giải:

Trong quá trình nhân lên, virut không nhận được mARN sớm từ vật chủ.

Chọn C

Lượt xem: 166