Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 16,17,18,19,20 trang 141 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-08 02:30:45

Mục lục
* * * * *

Câu 16

Vi sinh vật sau đây không phải là hoá dị dưỡng

A. Nấm men, nấm sợi.

B. Động vật nguyên sinh.

C. Xạ khuẩn.

D. Vi khuẩn Nitrat hoá.

Lời giải:

Vi khuẩn Nitrat hoá không phải là hoá dị dưỡng

Chọn D

Câu 17

Điều nào sau đây không phải là đặc điểm của hô hấp hiếu khí ?

A. Chất nhận Electron cuối cùng là ôxi phân tử.

B. Glucôzơ được ôxi hoá hoàn toàn thành sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O.

C. Cho lượng ATP lớn nhất (38 ATP).

D. ATP được tạo thành chỉ nhờ phôtphorin hoá ôxi hoá.

Lời giải:

Điều không phải là đặc điểm của hô hấp hiếu khí là D

Chọn D

Câu 18

Điều nào sau đây không đúng khi nói về vi sinh vật tự dưỡng ?

A. Nhận Cacbon từ C02 của khí quyển.

B. Nhận năng lượng từ ánh sáng mặt trời,

C. Nhận năng lượng từ các phản ứng ôxi hoá các hợp chất vô cơ.

D. Nhận Cacbon từ các hợp chất hữu cơ.

Lời giải:

Điều không đúng khi nói về vi sinh vật tự dưỡng là D

Chọn D

Câu 19

Loại vi sinh vật nào sau đây không phải là vi sinh vật tự dưỡng ?

A. Tảo đơn bào.

B. Vi khuẩn lưu huỳnh tía và lục.

C. Vi khuẩn nitrat hoá, ôxi hoá hiđrô và ôxi hoá lưu huỳnh.

D. Nấm mốc.

Lời giải:

Nấm mốc không phải là vi sinh vật tự dưỡng

Chọn D

Câu 20

Loại vi sinh vật nào sau đây không phải là vi sinh vật quang dưỡng ?

A. Vi khuẩn lam.

B. Tảo đơn bào.

C. Vi khuẩn lục không chứa lưu huỳnh.

D. Vi khuẩn lactic

Lời giải:

Vi khuẩn lactic không phải là vi sinh vật quang dưỡng

Chọn D

Lượt xem: 144