Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 16,17,18,19,20 trang 123 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-07 07:58:23

Mục lục
* * * * *

Câu 16

Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả các cặp NST kép ở giảm phân I không phân li ?

A. Tạo ra giao tử 2n NST.

B. Tạo ra giao tử bất thường.

C. Tạo ra giao tử có 2n NST và các NST khác nhau về nguồn gốc.

D. Tạo ra giao tử có bộ NST giống như ở tế bào mẹ ban đầu.

Lời giải: 

Nếu tất cả các cặp NST kép ở giảm phân I không phân li thì sẽ tạo ra giao tử bất thường.

Chọn B

Câu 17

Giai đoạn chiếm phần lớn thời gian của quá trình giảm phân là

A. kì cuối I.                         B. kì sau I.

C. kì giữa I.                        D. kì đầu I.

Lời giải: 

Giai đoạn chiếm phần lớn thời gian của quá trình giảm phân là kì đầu I.

Chọn D

Câu 18

Nếu không có trao đổi chéo, sau khi giảm phân, từ một tế bào có các cặp NST là AaBbDd có thể tạo ra mấy loại giao tử ?

A. 2 loại giao tử.

B. 4 loại giao tử. 

C. 6 loại giao tử.

D. 8 loại giao tử.

Lời giải: 

Nếu không có trao đổi chéo, sau khi giảm phân, từ một tế bào có các cặp NST là AaBbDd có thể tạo ra 2 loại giao tử.

Chọn A

Câu 19

Các NST ở kì giữa của giảm phân II khác với các NST ở kì giữa của nguyên phân là :

A. mỗi NST gồm hai nhiễm sắc tử.

B. các nhiễm sắc tử định hướng trên mặt phẳng xích đạo.

C. các nhiễm sắc tử giống hệt nhau về mặt di truyền.

D. các nhiễm sắc tử khác nhau về mặt di truyền.

Lời giải: 

Các NST ở kì giữa của giảm phân II khác với các NST ở kì giữa của nguyên phân là: các nhiễm sắc tử khác nhau về mặt di truyền.

Chọn D

Câu 20

Nếu phức tiếp hợp không xảy ra vào kì đầu của giảm phân I thì điều gì sẽ xảy ra ?

A. Các giao tử được hình thành sẽ có số NST bất thường.

B. Các giao tử được tạo thành có bộ NST là 2n.

C. Các giao tử được hình thành có các NST bị trao đổi đoạn.

D. Các giao tử được hình thành sẽ có số NST bình thường.

Lời giải: 

Nếu phức tiếp hợp không xảy ra vào kì đầu của giảm phân I thì Các giao tử được hình thành sẽ có số NST bất thường.

Chọn A

Lượt xem: 84