Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 16, 17, 18, 19, 20 SBT Sinh học 12 trang 30

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-13 04:33:01

Mục lục
* * * * *

Câu 16

Một gen quy định một tính trạng, muốn nhận biết kiểu gen một cá thể mang tính trạng trội là đồng hợp hay dị hợp, người ta thường sử dụng

A. lai phân tích.

B. cho ngẫu phối các cá thể cùng lứa.

C. tự thụ phấn.

D. cả A, B và C 

Lời giải:

Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn....

Chọn A.

Câu 17

Cơ thể mang kiểu gen AABbDdeeFf khi giảm phân cho số loại giao tử là

A. 4.                     B. 8.                           C. 16                       D. 32.

Lời giải: 

Số giao tử tạo ra là: \(2^3 = 8\)

Chọn B

Câu 18

Khi cá thể mang gen BbDdEEff giảm phân bình thường, sinh ra các kiểu giao tử là

A. B, b, D, d, E, e, F, f.                              

B. BDEf, bdEf, BdEf, bDEf.

C. BbEE, Ddff, BbDd, Eeff.                        

D. BbDd, EEff, Bbff, DdEE.

Lời giải:

Quá trình giảm phân diễn ra bình thường sẽ tạo ra 4 loại giao tử sau: BDEf, BdEf, bDEf, bdEf

Chọn C

Câu 19

Tương tác gen là

A. hiện tượng các gen trực tiếp tác động với nhau để tạo ra kiểu hình mới.

B. dạng tương tác chỉ xảy ra giữa các gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau.

C. tương tác bổ sung cho tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2 là 15 : 1.

D. do các sản phẩm của các gen tương tác với nhau.

Lời giải:

Tương tác gen là sự tác động qua lại giữa hai hay nhiều gen không alen cùng quy định một kiểu hình.

Bản chất: Là sự tương tác giữa các sản phẩm của gen để tạo nên kiểu hình

Chọn D

Câu 20

Tác động đa hiệu của gen là

A. gen có nhiều bản sao trong hệ gen.

B. gen có thể tác động làm ảnh hưởng đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng

C. gen có thể tạo nhiều sản phẩm.

D. gen có thể biểu hiện thành nhiều kiểu hình khác nhau.

Lời giải:

Gen đa hiệu là trường hợp một gen có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau.

Chọn B

Lượt xem: 156