Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 15 trang 87 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-07 02:48:58

Cho sơ đồ quá trình quang hợp như sau:

Hãy cho biết A, B, C, D, E, F, X, Y là chất gì. Từ đó cho biết pha sáng và pha tối của quá trình quang hợp có mối quan hệ với nhau như thế nào.

Lời giải chi tiết

- Chú thích cho các chữ A, B, X, C, D, E, F, X, Y:

A : H2O

B: O2

C: ATP

D:NADPH

E : ADP

F : NADP

X : CO2

Y: [CH2O]n

- Mối quan hệ giữa pha sáng và pha tối :

+ Pha sáng và pha tối của quang hợp tuy diễn ra trong không gian khác nhau nhưng có mối quan hộ chặt chẽ với nhau.

+ Pha sáng tổng hợp ATP, NADPH cung cấp cho pha tối để khử CO2 thành Cacbohiđrat.

+ Pha tối lại cung cấp ADP, NADP cho pha sáng để tái tạo ATP, NADPH.

Lượt xem: 164