Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 15 trang 54 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-06 10:04:19

Hình sau đây mô tả cấu trúc màng sinh chất.

a) Hãy chú thích cho các số 1, 2, 3, 4, 5, 6.

b) Nêu chức năng của màng sinh chất.

Lời giải chi tiết

a) Chú thích :

1. Glicôprôtêin.

2. Cacbohiđrat.

3. Côlestêrôn.

4. Prôtêin xuyên màng.

5. Prôtêin bám màng.

6. Phôtpholipit.

b) Chức năng của màng sinh chất :

- Là ranh giới giới hạn giữa tế bào với bên ngoài làm cho tế bào là một đơn vị cấu trúc.

- Giúp tế bào trao đổi chất với môi trường một cách có chọn lọc.

- Tiếp nhận và truyền thông tin từ ngoài vào trong tế bào.

- Chứa các dấu chuẩn glicôprôtêin giúp tế bào nhận biết ra các tế bào cùng cơ thể và nhận biết các tế bào lạ.

- Là nơi định vị của nhiều loại enzim.

- Ghép nối các tế bào thành mô.

Lượt xem: 149