Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 15 trang 30 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-06 07:40:35

Mô tả hình vẽ sau, chỉ rõ thành phần cấu trúc, các mối liên kết giữa các thành phần và ý nghĩa của các mối liên kết đó.

Lời giải

- Hình vẽ mô tả cấu trúc các loại nuclêôtit của ADN gồm 4 loại A, T, G, X.

- Các nuclêôtit đều gồm 3 thành phần: đường C5H10O4, axit phôtphoric (H3PO4), bazơ nitơ (có 4 loại A, T, G, X).

- Bazơ liên kết với đường pentôzơ bằng liên kết glicôzit. Axit phôtphoric liên kết với đường pentôzơ bằng liên kết este.

Đây là các mối liên kết bền vững đảm bảo cấu trúc bền vững của từng đơn phân nuclêôtit, là cơ sở cho sự bền vững của ADN.

Lượt xem: 134