Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 13 trang 28 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-06 07:37:44

Prôtêin trong tự nhiên có những bậc cấu trúc nào ? Bậc cấu trúc nào quyết định đến cấu trúc không gian của nó ?

Lời giải

- Những bậc cấu trúc của prôtêin trong tự nhiên:

+ Cấu trúc bậc một: là số lượng, thành phần, trình tự sắp xếp các axit amin trong chuỗi pôlipeptit tạo nên tính đặc trưng cho mỗi loại prôtêin.

+ Cấu trúc bậc hai: là cấu hình của mạch pôlipeptit trong không gian co xoắn hoặc gấp nếp, được giữ vững nhờ liên kết hiđrô giữa các axit amin ở gần nhau.

+ Cấu trúc bậc ba: là hình dạng prôtêin trong không gian ba chiều do cấu trúc bậc hai cuộn xếp theo kiểu đặc trưng cho mỗi loại prôtêin.

+ Cấu trúc bậc bốn: một số loại prôtêin gồm hai hay nhiều chuỗi pôlipeptit liên kết với nhau.

- Cấu trúc bậc một prôtêin có vai trò rất quan trọng, nó xác định nên tính đặc thù, đa dạng của prôtêin đồng thời quyết định cấu trúc bậc hai, bậc ba của prôtêin. Vì vậy, cấu trúc bậc một là cấu trúc quyết định nên cấu trúc không gian của prôtêin.

Lượt xem: 131