Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 11,12,13,14,15 trang 161 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-08 06:39:17

Mục lục
* * * * *

Câu 11

Hình thức sinh sản nào không có ở xạ khuẩn ?

A. Phân cắt.

B. Bào tử vô tính.

C. Mọc kéo dài từ một đoạn khuẩn ti (sinh sản vô tính).

D. Sinh sản hữu tính.

Lời giải:

Xạ khuẩn không có Sinh sản hữu tính. 

Chọn D

Câu 12

Cơ thể nào vừa sinh sản bằng nảy chồi, vừa sinh sản hữu tính ?

A. Vi khuẩn.

B. Nấm sợi.

C. Nấm men.

D. Xạ khuẩn.

Lời giải:

Nấm men vừa sinh sản bằng nảy chồi, vừa sinh sản hữu tính. 

Chọn C

Câu 13

Khi làm mất nước (phơi khô) tế bào lại chết. Nước có vai trò quan trọng như thế nào ?

A. Là dung môi hoà tan chất dinh dưỡng.

B. Tham gia vào các phản ứng thuỷ phân.

C. Ảnh hưởng đến hoạt động của enzim.

D. Cả A, B và C.

Lời giải:

Cả A, B và C đều là vai trò của nước. 

Chọn D

Câu 14

Các chất nào sau đây làm biến tính prôtêin ?

A. Cồn.

B. Phênol, formalin.

C. Kim loại nặng.

D. Cả A, B và C.

Lời giải:

Cả A, B và C đều làm biến tính prôtêin. 

Chọn D

Câu 15

Các chất nào sau đây do các sinh vật sinh ra có tác dụng ức chế và tiêu diệt vi sinh vật nhưng không được goi là chất kháng sinh ?

A. Cồn.

B. Axit lactic.

C. Pênixilin, streptômixin.

D. A và B.

Lời giải:

Cồn và axit lactic do các sinh vật sinh ra có tác dụng ức chế và tiêu diệt vi sinh vật nhưng không được goi là chất kháng sinh. 

Chọn D

Lượt xem: 131