Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 11, 12, 13, 14, 15 SBT Sinh học 12 trang 29

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-13 04:30:45

Mục lục
* * * * *

Câu 11

Khi đem lai 2 giống đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản, ở thế hệ F2, Menđen đã thu được tỉ lệ phân tính về kiểu hình là

A. 9 : 3 : 3 : 1.                                                 B. 3 : 3 : 3 : 3.

C. 1 : 1 : 1 : 1.                                                 D. 3 : 3 : 1 : 1.

Lời giải:

Lai hai cây đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về tính trạng màu hạt và hình dạng hạt:

P: Hạt vàng, trơn × Hạt xanh, nhăn → Thu được F1 đồng tính (100% Hạt vàng, trơn)

- Cho F1 tự thụ phấn → Thu được F2 có 4 kiểu hình phân li theo tỉ lệ:

9 hạt vàng, trơn : 3 hạt vàng, nhăn : 3 hạt xanh, trơn : 1 hạt xanh, nhăn

 (3 vàng : 1 xanh) × (3 trơn : 1 nhăn)

→ Tỷ lệ kiểu hình chung bằng tích các tỷ lệ các tính trạng riêng.

Chọn A

Câu 12

Tính trạng lặn không xuất hiện ở cơ thế dị hợp vì

A. alen trội át chế hoàn toàn alen lặn

B. alen trội không át chế được alen hoàn toàn alen lặn.

C. cơ thể lai phát triển từ những loại giao tử mang gen khác nhau.

D. cơ thể lai sinh ra các giao tử thuần khiết.

Lời giải:

Alen trội át chế hoàn toàn alen lặn

Chọn A

Câu 13

Điểm giống nhau trong kết quả lai một tính trạng trong trường hợp trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn là

A. kiểu gen và kiểu hình F1.

B. kiểu gen và kiểu hình F2.

C. kiểu gen F1 và F2.

D. kiểu hình F1 và F2.

Lời giải: 

Trong trội hoàn toàn và không hoàn toàn kiểu gen của F1 đều là 100% Aa, kiểu gen F2 là: 1 AA: 2Aa : 1aa

Chọn C

Câu 14

Trường hợp nào sau đây đời con có tỉ lệ kiểu gen bằng tỉ lệ kiểu hình ở F2?

A. Trội hoàn toàn.

B. Trội không hoàn toàn,

C. Phân li độc lập

D. Phân li đồng đều.

Lời giải:

Trội không hoàn toàn TLKG và TLKH đều là 1:2:1

Chọn B

Câu 15

Điều kiện quan trọng nhất để quy luật phân li độc lập được nghiệm đúng là 

A. P thuần chủng.

B. một gen quy định một tính trạng tương ứng.

C. trội - lặn hoàn toàn.

D. mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng tương phản nằm trên những cặp NST tương đồng khác nhau

Lời giải:

Điều kiện nghiệm đúng của quy luật phân li độc lập:

+ Gen trội phải trội hoàn toàn

+ P phải thuần chủng tương phản 

+ Các gen quy định các tính trạng nói trên phải nằm trên các cặp NST khác nhau( điều kiện quan trọng nhất) 

+ Số lượng các cá thể nghiên cứu phải lớn

+ Mỗi một gen quy định một tính trạng và quá trình giảm phân diễn ra bình thường

Chọn D

Lượt xem: 120