Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 10 trang 151 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-08 03:09:05

Vi sinh vật có thể sinh sản theo các phương thức nào ?

Lời giải chi tiết

Vi sinh vật có thể sinh sản vô tính hoặc hữu tính.

- Vi sinh vật sinh sản vô tính chủ yếu là bằng phân đởi.

- Xạ khuẩn là vi khuẩn dạng sợi, sinh sản chủ yếu nhờ hình thành bào tử vô tính.

- Nấm men có thể sinh sản vô tính hoặc hữu tính :

+ Sinh sản vô tính: Phổ biến nhất là nảy chồi. Cũng có loại (nấm men làm rượu rum) sinh sản bằng phân đôi.

+ Sinh sản hữu tính: Hai tế bào đơn bội (n) tiếp hợp với nhau tạo thành tế bào lưỡng bội (2n). Tế bào lưỡng bội giảm phân tạo bào tử (đơn bội) nằm trong túi bào tử..

- Nấm mốc có thể sinh sản vô tính hoặc hữu tính .

+ Sinh sản vô tính : Hình thành bào tử vô tính gắn thành chuỗi hoặc nằm trong túi.

Lượt xem: 140

Các bài học liên quan