Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 1 trang 42 SBT Sinh học 12

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-13 07:56:07

Trong một quần thể giao phối có 3 kiểu gen với tỉ lệ 9/16 AA : 6/16 Aa : 1/16 aa.

a) Quần thể đã cho có ở trạng thái cân bằng di truyền không?

b) Thành phần kiểu gen của quần thê ở thế hệ tiếp theo thu được bằng thụ tinh chéo là bao nhiêu?

Lời giải chi tiết

a) Quần thể đã cho p có 9/16 AA : 6/16 Aa : 1/16 aa ở trạng thái cân bằng di truyền vì thành phần kiểu gen của quần thể có dạng

\(p^2AA + 2pqAa + q^2aa = 1\) với p(A) = 3/4 và q(a) = 1/4

b) Nếu tiếp tục ngẫu phối thì trong các điểu kiện nghiệm đúng định luật Hacđi - Vanbec, quần thể này sẽ duy trì được trạng thái cân bằng di truyền nên tần số của các kiểu gen vẫn duy trì không đổi là:

F1 = 9/16 AA : 6/16 Aa : 1/16 aa

Lượt xem: 113

Các bài học liên quan