Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 1, 2, 3 trang 97, 98, 99 SBT Sinh học 12

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-15 03:50:17

Mục lục
* * * * *

Giải bài 1 trang 97 SBT Sinh học 12

Hãy lập bảng so sánh những đặc điểm thích nghi của cây ưa sáng và cây ưa bóng với môi trường chiếu sáng khác nhau.

Lời giải chi tiết

Bảng. Một số đặc điểm thích nghi của cây ưa sáng và cây ưa bóng với môi trường chiếu sáng khác nhau

Giải bài 2 trang 98 SBT Sinh học 12

Hãy trình bày một số đặc điểm hình thái, cấu tạo giải phẫu, hoạt động sinh lí của thực vật thích nghi với điều kiện nhiệt độ của môi trường sống và ý nghĩa thích nghi của các đặc điểm đó.

Lời giải chi tiết

Bảng. Một số đặc điểm thích nghi của thực vật với nhiệt độ môi trường

Giải bài 3 trang 99 SBT Sinh học 12

Hãy trình bày một số đặc điểm về hình thái, giải phẫu, sinh lí và tập tính hoạt động của động vật thích nghi với điều kiện nhiệt độ của môi trường sống và ý nghĩa thích nghi của các đặc điểm đó.

Lời giải chi tiết

Bảng. Một số đặc điểm thích nghi của động vật với nhiệt độ môi trường

Lượt xem: 200