Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 94,95 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-07 03:21:41

Mục lục
* * * * *

Câu 1

Xét về năng lượng và chuyển hoá năng lượng, những câu nào sau đây đúng ?

(1) Có hai loại năng lượng là động năng và thế năng.

(2) Thế năng là loại năng lượng dự trữ có khả năng sinh công.

(3) Trong tế bào, năng lượng ở dạng hoá năng, điện năng, cơ năng,...

(4) Năng lượng chủ yếu của tế bào là dạng hoá năng.

(5) Thế năng là dạng năng lượng được giải phóng khi phân giải chất hữu cơ.

(6) Nhiệt năng trong tế bào không có khả năng sinh công cơ học.

Phương án trả lời đúng là :

A. (1), (4), (5), (6).

B. (2), (3), (4), (6).

C. (1), (2), (3), (4).

D. (3), (4), (5), (6).

Lời giải

Xét về năng lượng và chuyển hoá năng lượng, những câu đúng là: (1), (2), (3), (4)

Chọn C

Câu 2

Năng lượng tích luỹ trong các liên kết hoá học của các chất hữu cơ trong tế bào là

A. quang năng.

B. cơ năng

C. điện. năng.

D. hoá năng. 

Lời giải

Năng lượng tích luỹ trong các liên kết hoá học của các chất hữu cơ trong tế bào là hoá năng. 

Chọn D 

Câu 3

Chất nào sau đây được ví như đồng tiền năng lương của tế bào ?

A. Glucôzơ.

B. ADN.

C. ATP.

D. GTP.

Lời giải

ATP được ví như đồng tiền năng lương của tế bào

Chọn C

Câu 4

Cho các ý sau về chuyển hoá vật chất và năng lượng :

(1) Chuyển hoá vật chất là tập hợp các phản ứng sinh hoá xảy ra bên trong tế bàò.

(2) Chuyểh hoá vật chất luôn kèm theo chuyển hoá năng lượng.

(3) Chuyển hoá vật chất bao gồm hai mặt lài đồng hoá và đị hoá.

(4) Đồng hoá là quá trình tạo ra và sử dụng ATP.

(5) Dị hoá là quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành đơn giản. Trong các ý trên, những ý nào là đúng?

A. (1), (2), (3), (4).

B. (1), (2), (3), (5).

C. (1), (3), (4), (5).

D. (2), (3), (4), (5).

Lời giải

Các ý đúng về chuyển hoá vật chất và năng lượng là (1), (2), (3), (5).

Chọn B

Câu 5

Liên kết giữa hai nhóm phôtphat trong phân tử ATP là liên kết cao năng. Nguyên nhân làm cho liên kết này dễ bị tách ra là

A. đây là liên kết yếu, mang ít nărig lượng nên dễ bị phá vỡ.

B. các nhóm phôtphat đều tích điện âm nên đẩy nhau

C. trong phân tử ATP có chứa đường ribôzơ.

D. ba nhóm phôtphat đều gắn với ađênin.

Lời giải

Nguyên nhân làm cho liên kết này dễ bị tách ra là các nhóm phôtphat đều tích điện âm nên đẩy nhau

Chọn B

Lượt xem: 128